קריטריונים להוראות מעבר לבג"צ הקרקעות
בעקבות החלטת בג"צ בעניין שינויי ייעוד קרקעות החקלאים הוקמה ועדה לקביעת הוראות מעבר לביצוע עסקאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717.

בג"צ קבע הנחיות להוראות המעבר למועצת מקרקעי ישראל לפיהן "כל מיקרה צריך להיבחן על פי השלב אליו הגיעה העסקה, גורם ההסתמכות שבו, ההוצאות שהושקעו עד כה, מה האינטרסים והנזקים המעורבים בו וכל היוצא באלה שיקולים, כל אחד על פי מהותו ומשקלו היחסי בפסיפס השיקולים".

בראש הועדה עומדת עו"ד רחל זכאי, היועצת המשפטית של מינהל מקרקעי ישראל. חבריה הנוספים ממינהל מקרקעי ישראל הם: שולה בן צבי- מנהלת האגף החקלאי, עו"ד רונן כהן- מנהל אגף שיווק וכלכלה, עו"ד אילן דגני- מחוז מרכז, כמו כן חברים בועדה יוסי ישי, משנה למנכ"ל משרד החקלאות ומנהל הרשות לתכנון, ושי יפתח- נציג משרד האוצר.

בחו"ד של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הוראות מעבר למכירת מגרשים להרחבה למגורים על פי 737 נקבע כי השלב בו תכנית הופקדה בועדה המחוזית לתכנון ובנייה מהווה קריטריון להמשך ביצוע ההרחבה.

על פי חו"ד זו נקבעו הוראות המעבר שפורסמו בהוראת אגף חקלאי 51 (י"ג).

לאור חשיבות ודחיפות הנושא ולמען הסר ספק מוצע לפנות מיידית בבקשה להיכלל בהוראות המעבר לעו"ד רחל זכאי, יו"ר הועדה רח' שמאי 6 ת.ד. 2600 ירושלים 94631, ובמקביל להעביר לפקס מס' 6252082-02.