בג"ץ שינוי ייעוד קרקעות החקלאים

ב- 29.8.02 נתן בג"ץ את החלטתו בעתירות שהוגשו ע"י עמותת הקשת המזרחית בענין תקפותן של החלטות 717, 727, 737. להלן תמצית מהנושאים אליהם התייחס הבג"צ .
1. בטלות ההחלטות
בג"צ קובע שהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 727, 717 ו – 737 הן בטלות, ואין להמשיך ביישום החלטות אלו.
2. הוראות מעבר
בג"צ קובע שאין לבטל עסקאות באופן כללי וללא הבחנה אלא יש לקבוע הוראות מעבר שיקבעו אלו עסקאות לא יוכלו לצאת אל הפועל לאור בטלות ההחלטות ואלו עסקאות יוכלו לצאת אל הפועל על אף בטלות ההחלטות. הוראות מעבר אלו תיקבענה, בהקדם, ע"י מועצת מקרקעי ישראל.

עד לקביעת הוראות מעבר חדשות ע"י מועצת מקרקעי ישראל בג"צ משאיר בתוקף את הוראות המעבר שקבע בהחלטתו מיום 15.8.01 בה אימץ את הוראות המעבר שבדו"ח ועדת מילגרום כפי שצומצמו בהתאם להחלטתו מיום 14.11.01.

בג"צ קובע הנחיות להוראת המעבר למועצת מקרקעי ישראל לפיהן "כל מיקרה צריך להבחן על פי השלב אליו הגיעה העסקה, גורם ההסתמכות שבו, ההוצאות שהושקעו עד כה, מה האינטרסים והנזקים המעורב בו וכל היוצא באלה שיקולים, כל אחד על פי מהותו ומשקלו היחסי בפסיפס השיקולים".
3. הסדרי החקלאים
בג"צ קובע שבהוראות המעבר שיקבעו, יש לקחת בחשבון את הסדרי החובות שנקבעו במגזר החקלאי כגון הסדר הקיבוצים והסדרים אחרים שהתבססו על ההחלטות המבוטלות.
4. יישום החלטה 737 -הוראות מעבר
לענין ההחלטה 737, משאיר ביהמ"ש את הוראות המעבר שניתנו ביום 15.8.01 ועודכנו ב 14.11.01 וזאת עד שיוצאו בשלב ראשון הוראות מעבר מעודכנות ובשלב השני חקיקה ו/או החלטות מועצה בנוגע לשינוי ייעוד קרקע חקלאית.

על פי החלטת הבג"ץ מיום 14.11.01 הצו לא יחול על יישום החלטת 737 בישובים שלגביהם מתקיימים שלושת התנאים הבאים במצטבר וזאת עד לתאריך 14.11.01:
תכנית ההרחבה אושרה ע"י מינהל מקרקעי ישראל וע"י הועדה המחוזית לתכנון ובנייה (תב"ע בתוקף), החל הליך הגשת רשימת המומלצים והחלו בהם עבודת הפיתוח.

לפיכך, הוראת אגף חקלאי 51 (כב) שיווק עצמי של מגרשי הרחבה נשארת בתוקפה לגבי כל האגודות העומדות בשלושת התנאים הנ"ל. כמו כן, המשך ההרחבה ביישובי קו עימות על פי 737 נשאר גם הוא בתוקף.

5. פיצויים בגין זכויות היסטוריות
בג"צ מכיר באופן עקרוני בזכותם של החקלאים לקבל פיצוי בגין זכויותיהם ההיסטוריות קרקע. לשיטתו יש להעריך את שיעור הפיצוי בצורה שווה להשקעה ולמאמץ, ולא כפונקציה של שווי הקרקע לאחר שינוי הייעוד, שווי אשר תלוי באזור הימצאה של הקרקע אך אינו קשור לזכויות ההיסטוריות של החקלאים.
בג"צ ביטל במפורש כל שיטה של פיצוי המתבססת על אחוז משווי הקרקע לאחר שינוי הייעוד כפי שהוצע בהמלצות וועדת רונן והמלצות וועדת מילגרום.
6. זכויות משפטיות במקרים מיוחדים
בג"צ מתייחס למקרים בהם השתתפו החוכרים או גופים מיישבים בתמורה ששולמה עבור רכישת הקרקע שנרשמה על שם הקרן הקיימת לישראל והוחכרה אחרי כן לחוכרים.
ביחס למקרים אלו מציין ביהמ"ש כי ייתכן שבמקרים אלו ובמקרים אחרים לחוכרים אלו או לאחרים יש זכויות משפטיות העולות על אלה שנתנה להם המדינה.
7. סמכויות מועצת מקרקעי ישראל
בג"צ קובע כי למועצת מקרקעי ישראל הסמכות להחליט החלטות על מדיניות הקרקעות מקרקעי המדינה על אף שהחלטות כאלה הן בחלקן בגדר "הסדרים ראשוניים".
בג"צ ממליץ כי המחוקק יתווה בחקיקה את עקרונות המדיניות בקרקעות המתייחסת מקרקעי ישראל ולא יותיר סמכות כה רחבה למועצת מקרקעי ישראל, אשר הינה גוף מנהלי מאחר ובנושא כה חשוב ראוי כי "הסדרים ראשוניים" יקבעו על ידי המחוקק.