ההצעה לביטול ההנחות במקרקעי ישראל
א. בהחלטת הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2003 הוטל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל, עד ליום ה- 30 באוקטובר 2002, הצעת החלטה אשר עיקריה הם:

א. ההנחות הניתנות בהקצאת קרקע למטרות מגורים ותעסוקה באזורי עדיפות לאומית יבוטלו.

ב. במקרה בו הוגשו למכרז להקצאת קרקע באזור עדיפות לאומית, יותר משלוש הצעות, אי עמידה במחיר המינימום לא תשמש עילה לפסילת המכרז.

ג. מועצת מקרקעי ישראל תסמיך ועדת משנה מיוחדת בראשות יו"ר המועצה (להלן הועדה), לאשר מתן הנחות בקרקע, בישובים ובאזורים חריגים, על בסיס נימוקים שירשמו, ובלבד שההנחות שיאושרו לא יעלו על הנחות הניתנות בהתאם להחלטה מספר
817 של מועצת מקרקעי ישראל.
להלן דברי ההסבר שנלוו להחלטת הממשלה:
"כיום, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, כאשר קרקע משווקת בהליך של פטור ממכרז, היא מוקצית בדמי חכירה מופחתים כמפורט להלן:

קו עימות – פטור מדמי חכירה, אזור עדיפות א' – 31% מערך הקרקע ואזור עדיפות ב' - 51% מערך הקרקע.

מניתוח מערכת ההנחות בקרקע ניתן ללמוד כי הקצאת הקרקע בהנחה ממחירה הריאלי מביאה ליצירת עיוותים שונים, לרבות:

1. שימוש לא יעיל בקרקע – הקצאת קרקע שלא בערכה המלא מביאה לניצול בלתי יעיל של משאב הקרקע, דבר המקבל משנה תוקף לאור העובדה כי מדובר במשאב במחסור.

2. עיוות מערכת התמריצים לפיזור אוכלוסין – פיזור אוכלוסין באמצעות הנחות בקרקע כרוך ביצירת עיוות כלכלי. מאחר וההנחות מדמי החכירה נקבעות כשיעור ממחיר הקרקע, הרי שההנחות מטיבות דווקא עם רוכשי הקרקע ביישובים החזקים יותר והקרובים יותר למרכז הארץ, אשר מטבע הדברים מתאפיינים ברמות הביקוש גבוהות יחסית, וכפועל יוצא מכך ממחירי הקרקע גבוהים יותר.

3. יצירת "ביקוש יתר" להקצאת קרקע בפטור ממכרז – מאחר שההנחות בקרקע ניתנות רק כאשר הקרקע משווקת בפטור ממכרז, נוצר מצב בו ממ"י עומד בפני דרישות לשווק את הקרקע בפטור ממכרז גם כאשר הדבר אינו מחויב המציאות, דבר המנוגד לרוח חוק חובת המכרזים.

4. ניצול ל"רעה" של ההנחות בקרקע – כאמור מטרת מתן ההנחות הינה להביא לפיזור אוכלוסין, עם זאת בפועל, במקרים רבים הנהנים מן ההנחות בקרקע הלכה למעשה אינם החוכרים ו/או המשתכנים, כי אם גורמים אחרים המעורבים בתהליך הקצאת הקרקע, כגון יזמים וכיו"ב.

נוכח האמור לעיל מוצע לבטל את ההנחות הניתנות בהקצאת קרקע אך לאפשר במקרים מיוחדים מתן הנחות."


ב. המדיניות התזזיתית של הממשלה בכל הקשור לכלכלה ולמקרקעי ישראל בפרט תמוהה עד מאוד.

רק לאחרונה (24.06.02) קיבלה מועצת מקרקעי ישראל שורה של החלטות בעניין "הנחות בהקצאות קרקע למגורים ביישובי קו תפר", ובעניין "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" (תיקון החלטה 817).

ג. לאור האמור מוצע להזדרז ולממש ההנחות הקיימות כיום בקרקע עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות .