שינוי יעוד וניצול של קרקע חקלאית במגזר העירוני
הכוונה לשנות החלטה 402
1. בכוונת מינהל מקרקעי ישראל לערוך שינויים מהותיים במדיניות שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני (שינוי החלטה 402). ראו מאמרנו מיום 9/6/02 "הצעה לשינוי יעוד קרקעות במגזר העירוני".

2. בעקבות עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים שהוגש לבג"צ ע"י עו"ד חיים ועמי עדיני ונדונה ביום 24/6/02, הונחתה מועצת מקרקעי ישראל ע"י הבג"צ להתייחס לעתירה ולהוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 340 העוסקת באופן מפורש בנושא שינוי יעוד וניצול של קרקע חקלאית במגזר העירוני.

3. בישיבת המועצה שהתקיימה ב- 24.6.2002 (לאחר הדיון בבג"צ) הוחלט שלא לדון בהצעה לשינוי החלטה 402 ולהעבירה לדיון בועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.
הנחיות אגף שיווק וכלכלה
4. להלן הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 340 מיום 1.2.98 החתומה ע"י משה אדרי, סמנכ"ל שיווק וכלכלה באותו מועד:

"הנהלת המינהל החליטה בישיבתה מספר 23 מיום 22.1.97 להחיל את הכללים הנהוגים בשינוי יעוד של משקי עזר בישובים חקלאיים גם לגבי שינוי יעוד וניצול של קרקע חקלאית במגזר העירוני, ובשינויים כדלקמן:

1. כאשר גודל השטח החקלאי ששינה את יעודו למגורים הינו עד 4 דונם אזי, תחול לגביו כל הוראת האגף החקלאי (פרט לסעיפים 2ז' ו- ח') מספר 32 מיום 1.2.93. אשר מתייחסת לשינוי יעוד משק עזר של קרקע חקלאית.

דהיינו: גביית החובות הקיימים: חתימת חוזה מהוון עם בעל המשק ליתרת תקופת החכירה עפ"י הוראות ההצטרפות ו/או בתשלום 51% ו/או בתשלום הדח"ר המופחת, לפי העניין: החוזה שייחתם יהיה ליחידת דיור אחת.

2. כאשר השטח החקלאי (משק עזר) ששינה את יעודו למטרת מגורים הינו מעל 4 דונם יחולו עליו ההוראות כדלקמן:

א) אם שינוי היעוד הינו למטרת מגורים בניה נמוכה אזי, על כל השטח תחול החלטת מועצה מספר 727 מיום 3.7.95 ו/או החלטת מועצה אחרת שתהיה בתוקף במקומה וכן כולל את כל הפעולות עפ"י הוראת האגף החקלאי מספר 46 בדבר ביטול חוזי חכירה של נחלה בודדת בתחום של ישוב עירוני (עקב שינוי יעוד).

דהיינו: פיצוי כספי בשיעור של 27%-29% לפי האזור ו/או הקצאה של חלק מהשטח בשווי של הפיצוי הכספי.


ב) אם שינוי היעוד הינו למטרת מגורים בניה רוויה, אזי, יחולו על העסקה הכללים של שינוי יעוד כפי שמקובל בקרקע עירונית.

דהיינו: גביית דמי היתר בשיעור של 51% מההפרש שבין ערכי הקרקע (קרי: בין ערך א'- שומה ליעוד המקורי ליום אישור העסקה, לבין ערך ב'- שומה עפ"י מלוא זכויות הניצול והיעוד החדשים): ביטול חוזה החכירה המקורי; חתימה על חוזה לכל השטח, תשלום היטל השבחה ע"י החוכר, החזר ליזם מחצית מההיטל או מדמי היתר עפ"י הסכום הנמוך- ע"י המינהל."
השלכות מעשיות ומיידיות
חוכרים אשר להם קרקעות חקלאיות בתחום המגזר העירוני יכולים לבצע שינוי יעוד לפי החלטה 402 עליה לא חלה הקפאת בג"צ 244/00.