שיווק עצמי של מגרשי הרחבה לפי 727
א) בזיקה למאמרנו הקודם מיום 30/5/02 בנושא "שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)", להלן ההנחיות הסופיות כפי שגובשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
" המינהל יפעיל שיקול דעתו שבסעיף 10(ג) בהתייחס לקריטריונים שלהלן:

1. תנאי להסכמת המינהל לביצוע הרחבות לפי סעיף 10(ג) הינו כי הבקשות תוגשנה באמצעות האגודות וכי, ככלל, תצורף לבקשות התחייבות המועצה האזורית לפיה הינה אחראית לביצוע עבודות הפיתוח במתחם ההרחבה.

2. תמורת המגרשים שימסרו למינהל לשיווק תקבל האגודה פיצוי כספי או פיצוי במגרשים. הפיצוי הכספי יינתן מתוך התקבולים שיקבל המינהל משיווק כל מגרש, ובכפוף לקבלתם כאמור (ההדגשה שלנו ב.מ).

במקרים שינתן פיצוי במגרשים, המינהל יהיה פטור מהיטל ההשבחה לגבי מגרשים אלה שינתנו בתמורה, והאגודה מתחייבת לשאת בחובת התשלום ככל שיידרש.

3. המינהל יקבע שני מועדים בשנה בהם יוצעו לשיווק, בדרך של מכרז פומבי, כל המגרשים לגביהם ייושם סעיף 10 (ג), זאת למרבה במחיר. במקרים מיוחדים ישווק המינהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מגרשים אף במועדים אחרים.

4. על אגודה המעונינת לבצע שיווק מגרשים בהרחבה לפי סעיף 10(ג) לפנות למינהל, תוך 30 יום ממועד הפצת החלטה זו לתנועות, בבקשה שזה עניינה. לבקשה תצורף רשימת המגרשים ששיווקם מתבקש כאמור כשהם מסומנים ע"ג תשריט.

5. שיווק בתנאי סעיף 10(ג) יתאפשר רק בהתקיים התנאים הבאים:

5.1 לגבי מתחמי הרחבה אשר ביום 15.11.01 התקיימו לגביהם כל התנאים הבאים: חלה עליהם תכנית הרחבה אשר אושרה ע"י הועדה המחוזית, הוחל בביצוע פיתוח בשטח ההרחבה והוחל בשיווק מגרשים בהרחבה (ואשר לפיכך הוצאו מתחולת צו הביניים בבג"צ 244/00) לא חלה הגבלת המועד שהינה תוצאת צו הביניים (ההדגשה שלנו).

5.2 לגבי מתחמים אשר אינם עומדים בתנאי סעיף 5.1 לעיל, אשר ביום 15.11.01 הייתה תכנית מאושרת להרחבה והוגשה למינהל בקשה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לבצוע עסקה עפ"י סעיף זה: ניתן להשלים ביצוע העסקות עד יום 15.11.02 בלבד. (זאת בהתאם לצו הביניים בבג"צ 244/00 חלות עליהם הוראות המעבר וההנחיות שבסעיף 2.3 להנחיות היועצת המשפטית למינהל (נוסח משולב - תיקון מס' 1) מיום 25.11.01). - יש לשים אל לב כי מגרשים אשר לא ישווקו ואשר לא יחתמו לגביהם הסכמים עד יום 15.11.02 לא ניתן יהיה להמשיך בשיווקם.

6. על אגודה המבקשת להחיל את סעיף 10(ג) להמציא למינהל, בנוסף למפורט לעיל, את האישורים הדרושים לביצוע עסקה לפי החלטה 727.

7. מחיר המינימום שיקבע במכרז יהיה כמקובל במכרזי המינהל.

8. המינהל יאפשר לאגודה אשר תהיה מעונינת בכך לקיים ועדת קבלה למועמדים המעונינים להשתתף במכרז, זאת בכפוף למפורט להלן:

8.1 הועדה תקיים את דיוניה במקביל לפרסום המכרז ותודיעה החלטותיה למועמדים ולמינהל עד לא יאוחר משבועיים לפני תום המועד להגשת הצעות במסגרתו.

8.2 ועדת הקבלה אינה רשאית להתנות מתן הסכמתה לקבלה בתשלום כלשהו לאגודה.

8.3 ועדת הקבלה תהא רשאית לבדוק ולשקול את התאמת המועמדים למסגרת הקהילתית במושב.

9. האגודה רשאית לשלוח את נציגה כמשקיף לדיוני ועדת המכרזים."

ב) אנו ממליצים חד משמעית לבחור במסלול שיווק עצמי של מגרשי ההרחבה.
כמו כן מוצע לפנות למנהל בבקשה שיאשר שיווק מיידי של 70% מהמגרשים (מתוך 27% המגרשים השייכים לקיבוץ/למושב) לפני סיום עבודת השמאי לקביעת חלוקת המגרשים בין המינהל לקיבוץ/מושב.