שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)
בימים הקרובים תופץ על ידי מנהל מקרקעי ישראל הנחיה חדשה בקשר לשיווק עצמי של מגרשי ההרחבה (ביצוע 737 בתנאי 727) לפי סעיף 10 (ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 737 .

להלן ההוראות המתגבשות אשר אינן סופיות אך מפאת חשיבותן והזמן הקצר העומד לרשות האגודות מצאנו לנכון להציגן לפניכם.
עיקרי השינויים:
1. תינתן אפשרות למכור מגרשים בשיווק עצמי או לקבל פיצוי בשיעור - 27% מהמגרשים שימכור המנהל .

א. במסלול מכירת מגרשים בשיווק עצמי ביחס למי שהקפאת בג"צ 244/00 לא חלה עליו - ללא כל התניה או מגבלה של זמן (לפחות עד החלטת בג"צ חדשה בנושא).

ב. במסלול שיווק עצמי ביחס למי שהקפאה חלה עליו באם עמד בקריטריונים של הוראות המעבר של ועדת מילגרום (תב"ע בתוקף והוגשה בקשה להחיל את 737 בתנאי 10 (ג) עד 15.11.01) -ביחס למגרשים שישווקו עד 15.11.2002.

ג. במסלולים פיצוי כספי- אך ורק ביחס למגרשים שהמנהל ישווק עד 15.11.02.

2. על שיווק עצמי של המגרשים השייכים למושב/ לקיבוץ לא תחול כל מגבלה, יודגש כי כל התמורה ממכירת מגרשים אלו תהיה שייכת אך ורק לקיבוץ/ למושב.

3. שיווק המגרשים ע"י המנהל (בשני המסלולים) יתבצע בדרך של מכרז המותנה באישור ועדת קבלה של המושב/הקיבוץ לפי קריטריונים שיקבעו בהתאם עם הקיבוץ/המושב.

לאחר הזכייה במכרז יחויב הזוכה כאמור לקבל אישור מועדת הקבלה.

4. יידרש אישור המועצה האזורית לקבלת אחריות מלאה לביצוע עבודות הפיתוח בהרחבה.

משמעויות והמלצות מיידיות:
1. לקיבוצים/למושבים שהקפאת בג"צ לא חלה עליהם (קרי עד ה- 15/11/01 החלו בהליכי הרשמת מועמדים ובביצוע עבודות פיתוח) למרות שלא נקבעה הגבלה במועדים יש להזדרז ולבצע שיווק עצמי עד ה- 15/11/02, לשם כך יש לפנות למנהל כדי שיקבע בהליך שמאותי את המגרשים אותם יכול המושב/ הקיבוץ לשווק בעצמו.
כמו כן מוצע לפנות למנהל בבקשה שיאשר שיווק מיידי של 70% מהמגרשים לפני סיום עבודת השמאי.
כותרת
2. יש לתת שיקול דעת לחבויות המיסוי העלולות לחול במסלול שיווק עצמי.

3. ביחס למי שהקפאה חלה עליו ועומד בכללי ועדת מילגרום, במקרה זה ברור לחלוטין שניתן לשווק את המגרשים ו/או לבצע את תהליך הקצאת המגרשים למושב לפי 727 עד ה- 15/11/02, על כן יש לפעול בזריזות המירבית לקידום הנושא.

4. יש לפעול בהקדם לקבלת מועמדים פוטנציאלים לשיווק עצמי של מגרשי הקיבוץ/המושב.

5. אגודות שחתמו עד ה-15/11/01 על הסכמי השבת קרקע לפי 727 לפיו המינהל יעביר 27% מתקבוליו והקפאת הבג"צ אינה חלה עליהם יוכלו לבחור במסלול שיווק עצמי מייד עם פרסום ההנחיות החדשות.

הערכות מיידית לשיווק עצמי
אנו ממליצים לאגודות להיערך לשיווק עצמי ומיידי של מגרשים בהרחבה כדי למזער את הנזקים הכבדים שנגרמו להם עד היום.