תונכוסה אלל להנימה םע ידדצ וד תצבשמ הזוח
18.4.2002 ,ד"וע ,ןועמש דדוע ;ןובשח האור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
תלתה הזוחה ונייהד שלושמה הזוחה חוכמ עקרקה תצבשמב םיקיזחמ םיבר םיבשומו םיצוביק
.ול דצ הניה תידוהיה תונכוסהש שדחתמה יתנש

יעקרקמ להנימל ("תונכוסה" ןלהל) תידוהיה תונכוסה ןיב חוכיו להנתמ תונורחאה םינשב
םדועיי תא םינשמה ןיעקרקמב תונכוסה לש היתויוכז ןיניעב ("להנימה" ןלהל) לארשי
.תצבשמה הזוחל דצ איה תונכוסה םהב םירקמב

.תותיזח יתשב תונכוסה תלהנמ תויוכזל התעיבת תא

דועיה יונישל התמכסה ןתמל יאנתכ םיבשומהו םיצוביקה תודוגאמ תשרוד איה תחא תיזחב
.הז םוכסב תיאקנב תוברע תדקפה תפסותבו עקרקה ךרעמ 4.68% לש םולשת

תא הנשמש עקרקב היתועקשהו היתויוכז ןיגב םולשת להנימהמ תונכוסה תעבות תרחא תיזחב
.הדועי

יונישל ותמכסה תא להנימה הנתמ תצבשמה םכסהל דצ הניה תידוהיה תונכוסה םהב םיבושיב
.תונכוסה תמכסה ןתניתש ךכב דועי

תוברע ןתמ + עקרקה יוושמ 4.68% םולשתל תונכוסה תשירדל בשומה/ץוביקה הנענ םהב םירקמב
להנימה דגנ היתונעט תא תוצמל ידכ רושיאה ןתמ ןיא ויפל הנתומ רושיא תונכוסה הנתנ
.ןעוציב םע רשקב להנימה תאמ םיפסונ םיפסכ תלבקל התוכז לע תרמוש איה יכו

.הנתומ רושיאב קפתסהל ןכומ היה אל להנימה

םירושיא ןתיתו בושת תונכוסהש ןפואב ,םתומדקל םירבדה בישהל להנימה להנמ תונויסינ
הניינעש צ"גבל הריתע להנימה דגנכ השגוה ךדיאמו ,הפי ולע אל ,רבעבכ םינתומ יתלב
הבח הניא ויפל הדוגאה ריהצתב הוולמה ,לגמה ץוביק םע ידדצ וד הזוח םותחל ובויח
.והשלכ םוכס תונכוסל
.הימחנ תיב בשומ י"ע םג הנעטנ המוד הנעט

לארשי יעקרקמ תצעומ לש 14 רפסמ הטלחה
תרזחה תחטבהל קר הניה עקרקב תונכוסה לש התוכזש עבקנ י"ממ לש 14 רפסמ הטלחהב
.האוולהה

תידוהיה תונכוסה תלהנה תועצמאב תיאלקח עקרק רכחות םהל םירכוחה לע הצעומה הטילחמ..."
:ןמקלדכ ("תונכוסה" - ןלהל) י"אל

םיאצמנהו תונכוסה םע תובשייתהל האוולה הזוח לע ומתח םרט רשא םייאלקח םיבושי יבגל .1
:הלא םיללכ ולוחי הלופיטב

,הז ןיינעל ודי לע ךמסויש ימ וא תואלקחה רש תצלמה יפל ,רכחות תיאלקח עקרק (א)
ןתניתש תנמ לע ,הרקמה יפל לכה רתוי הרצק הפוקתל וא ,םעפל םעפמ םינש שלשל ,תונכוסל
יעקרקמ להנימ תמכסהב ,("ןוישר" - ןלהל) תונכוסב םימייקה תושר-רב יאנת יפ-לע ןוישרב
יהי תואלקחה רש תמכסהב ,תונכוסה תעד יפל רשא םיבשייתמל וא/םגו תיאלקח הדוגאל ,לארשי
םניה ,רומאכ ,םיבשייתמה וא/ םגו תודוגאהש יאנתב ,הלא םיללכל םאתהב הלחנ תלבקל םיאשר
רחאל דע קר אהת תונכוסל וזכ הרכחה יכ ףסונ יאנתבו בשיימ דסומכ תונכוסה לש הלופיטב
תועקשה ןיגב הריכחה תוכז לע אתנכשמ םושירו םיבשייתמל וא/םגו הדוגאל עקרקה תרכחה
.תונכוסב

,יאנת אללו תונכוסל הרכחהה הילאמ לטבתת ,רומאכ אתנכשמ םושיר רחאל (ב)
.(.מ.ב – ונלש תושגדהה) "הלא םיללכב רומאכ םיבשייתמל תורישי רכחות עקרקהו

תונכוסה אלל ידדצ וד הזוח תמיתח
םהיבגלש םיצוביק וא םיבשומש להנימה ל"כנמ טילחה 14 רפסמ הטלחה רואלו תאז רואל
הדוגאהש ,הדוגאב םיכמסומה םיפוגה י"ע ריהצת ןתנייו ,יתנש תלתה הזוחה ףקות םייתסה
שדח יתנש תלת ידדצ וד הזוח לע להנימה םותחי יזא תידוהיה תונכוסל הבוח אולמ תא המליש
המיאתמ העדוה ןתמ רחאל ןבומכ תאז .תידוהיה תונכוסה אלל בשומה/ץוביקה תדוגא םע
.תונכוסל

תלטומה הבוח םיידדצ וד םיזוח לע המיתח זוריזו םודיק לש וז הלועפב האור להנימה
.וילע

םיצוביקלו םיבשומל הינפ
הייחנה הרבעוה םיידדצ וד םיזוח לע המיתחב תכמותה ותוינידמ לע להנימה תעדוהל ליבקמב
םבצמ תא קודבל תוזוחמה ילהנמ ושקבתה םהיבגל םיבושי לש המישר הבו תוזוחמה ילהנמל
םינוירטירקה לע הנוע ולא םיבושי לש םבצמ םאב םידדצ וד הריכח יזוח לע המיתח םדקלו
לע םותחל תורשפאה לע םתוא עדילו םיבשומלו םיצוביקל תונפל להנימב טלחוה דוע .ועבקנש
תעב תידוהיה תונכוסה רושיאב ךרוצה תא רתיל תנמ לע תאזו תונכוסה אלל ידדצ וד הזוח
.ןיעקרקמה לש דועי יוניש

לארשי יעקרקמ להנימ 'נ תידוהיה תונכוסה ץ"גב
וכפהי היפל העצה ןוידל התלעוה הב לארשי יעקרקמ תצעומ לש הבישי המייקתה 1998 תנשב
םושרל תובייחתה תונכוסל ןתיי להנמהשכ םיבושיה תיברמב םיידדצ ודל םישלושמה םיזוחה
.התבוטל אתנכשמ

רבעוה ןינעהו וזכ הטלחה ריבעהל לארשי יעקרקמ תצעומ תנווכ דגנכ ץ"גב השיגה תונכוסה
.םייתסה םרט רושיגה ךילה .רושיגל

תונכוסל בוח םהלש םיבושיב תקסוע הניא הז רזוח אושנ הניהש להנימה ל"כנמ לש וז הטלחה
.תונכוסל םבוח אולמ תא וערפש םיבושיב אלא

םוכיס
.תימידקת הטלחה הניהו הצימא הטלחה הווהמ לארשי יעקרקמ להנימ לש וז הטלחה

םיכרדב לעפת יכ יופצ ךא ,העינמ וצ ןתמל השקבב טפשמה תיבל תונכוסה התנפ םרט התע דע
.רבעבכ תויטפשמ

הכפהמל ליבוהל היושע םיצוביקהו םיבשומה ללכ יבגל להנימה י"ע לעופב םשויתשכ וז הטלחה
.םיבשומבו םיצוביקב דועי יונישלו עקרקב םייאלקחה תויוכזל רושקה לכב

תונפל םיידדצ וד םיזוח לש םינוירטירקה לע םינועה םיבשומלו םיצוביקל םיצילממ ונא
הזוח לע המיתח ונממ שקבלו לארשי יעקרקמ להנמב םייאלקחה םיזוחה ףגא לש יזוחמה להנמל
.ידדצ וד

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה