תובחרהב םישרגמ תריכמל םידעומ תכראה
תופידע ירוזאב
21.3.2002 ,ןובשח האור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
לארשי יעקרקמ להנימ תויחנה
הבחרהב םישרגמ תריכמל םידעומ תכראה ןיינעב עובשה ומסרופש לארשי יעקרקמ להנימ תויחנה ןלהל
."411 רפסמ 24.12.01 םוימ הלהנה תטלחה -הכרא ח"י51 ףגא תארוה" תרתוכה תחת תופידע ירוזאב

"
דע ולבקתה םהיבגל תושקבה רשאו 244/00 צ"גב קיתב םייניבה וצל םאתהב האפקהה הלח םהילע םימחתמ .1
.15.5.02 םויל דע ח"י51 תארוה י"פע תואקסעה עצבל ןתינ 15.11.01 –

15.5.02 דע לכה הזוח לע המיתחו םיפסכ םולשת הקסע רושיא :עוציב

םיאנתה ומייקתה 15.11.01 -ב רשא םהילע הלח אל האפקההו םייניבה וצ תלוחתמ ואצוה רשא םימחתמ .2
:םיאבה

תיזוחמה הדעוה י"ע הרשוא הבחרהה תינכת

הבחרהה חטשב חותיפ עוציבב לחוה

הבחרהב םישרגמ קווישב לחוה

ללוכ 31.8.02 דע עצבל ןתינ 31.12.01 דע תוזוחמל ושגוה ןהיבגל תושקבה רשא ל"נכ םימחתמב תואקסע
.חותיפ םכסה תמיתח

תושקב שיגהל ןתינ ,924 -ו 897 הצעומ תוטלחה תולח םהילע םיבושיבו תימואל תופידע ירוזאב .3
.31.12.01 םוי דע הוולמה הדעוב ורשוא תושקבהש יאנתב תאז ,30.06.02 םוי דע תושדח

תושדח תושקב לבקל ןיא .הזוח תמיתח ללוכ עוציבה 31.12.02 -מ רחואי אל עצבל ןתינ ל"נכ תואקסע
."ליעל 3 ףיעס רדגב םניאש םיבושיב

:24.12.01 םוימ תיטנוולרה הלהנה תטלחה ןלהל
"
רשאי להנימהש עבקנ ,הלשממל יטפשמה ץעויה םע םואתב האצוהש ג"י51 רפסמ יאלקח ףגא תארוהב .1
םישרגמל קר ,רבעמ תוארוה תדעו וא הוולמה הדעוה ירושיא םהיבגל ונתינש םירקמב םישרגמ תאצקה
רחואי אל ונייהד ,הארוהה רושיא םוימ שדוח 18 לש הפוקתמ רחואי אל לעופב עצובת םהיבגל הקסעהש
.31.12.00 ךיראתמ

ןתינש העבקו ,ל"נה ג"י51 רפסמ יאלקח ףגא תארוה ףקות תא הכיראה ח"י51 רפסמ יאלקח ףגא תארוה .2
,31.12.2001 -מ רחואי אל לעופב עצובת םהיבגל הקסעהש דבלבו ,ליעל רומאכ םישרגמ תאצקה רשאל
.31.12.2003 -מ רחואי אל ןונבל תומיע וק יבושי יבגלו

םישרגמה קוושל תפסונ הכרא תתל ,םהילע הלח ח"י ףגא תארוהש םיבושי םעטמ תושקב ולבקתה הנורחאל .3
.ן"לדנה בצמ לע םג עיפשמ חרכהבש ץראב ינוחטיבה בצמב בשחתהב ,ל"נה הארוהה יאנתב

+ א תימואל תופידע ירוזאב םיבושיל 30.06.02 דע ח"י51 ףגא תארוה ףקות תא ךיראהל םיעיצמ ונא (א
-ל רבעמ ךראותו הדימב (תופידע ירוזאב םניאש) -897 הצעומ תטלחה הלח םהילעש םיבושיל ןכו ב
.31.12.02 דע תואקסעה עוציבו (יחכונה הפקות) 31.12.01

.הנידמה תוטילקרפ םע םואיתב הנתומ ל"נכ הכרא רושיא
ועיגה ןהיבגל תושקבהש תואקסעה לכ עוציב רשפאל םיעיצמ ונא ,רשואת אל ל"נה העצההו הדימב (ב
תוזוחמה תא "ופיצה"ש תושקבה לש תולודגה תויומכה חכונל תאז .30.06.02 דע 31.12.01 דע להנימל
.(תושקב 240 ורבטצה דבלב ןופצה זוחמב) 14.11.01 -מ צ"ב תקיספ תובקעב

.הטלחהו ןוידל .4

ףגאה תלהנמ .תרשואמ העצהל 'א3 ףיעסב רומאכ יאלקח ףגא תלהנמ תצלמה :םכוס 24.12.2001 ךיראתב
".הטלחהה יבגל תוטילקרפה תא עדיית יאלקחה

תוסחייתהו םישגדה
תופידע ירוזא םניאש םירוזאב תובחרהב תוריכמ לע תולח אל םידעומ תכראה ןינעב תושדחה תויחנהה .1
ורשוא ףאו הלשממל יטפשמה ץעויה י"ע ועבקנש םינוירטירקה לכב תודמוע תוריכמה יכ הדבועה ףא לע
.לארשי יעקרקמ להנימב הוולמה הדעוה י"ע

.תויטפשמ תועיבת לש לג בינת וז הארוהש חינהל שי

םסריפו לארשי יעקרקמ להנימ המהמתה ,םישרגמה תריכמ ךשמהל ורתונש םירצקה ןמזה יקרפ תורמל .2
הכרואה עודמ רורב אל .תובר תובחרהב עגפ הז בוכיע .הלהנהה תטלחה תלבק רחאל םישדוח 3 תויחנהה
.רתוי רחואמ דעומ אלו 30.06.02 דע קר תיביטקפא הנתינ

תוברל ,('ב + 'א) תופידע ירוזאב םיללכנה תוירוזאה תוצעומה יבושיי לכ לע הלח םידעומה תכראה .3
.924 -ו 897 הטלחה חכמ לאערזי קמע תירוזא הצעומ

תושקבה שיגהש ימ היפל הרהבה הפסוה ,םישרגמ רוכמלו ךישמהל ןתינ אל םהבש םיבושי םתוא לכב .4
.31.8.2002 דע םעוציבל הכרוא לבקמ 31.12.01 דע תואקסעה עוציבל להנימל

15.11.01 דע ושגוהש תושקב יבגל הרהבהה הלח צ"גב תאפקה םהילע הלחש תובחרהב
.15.5.02 -ל עוציבה רמג דעומ עבקנ ליבקמבו


:תופידע ירוזא יפל תוירוזא תוצעומ לש יללכ גוויס ןלהל .5

.*לילג םורמ ,* רשא הטמ ,ףסוי הלעמ ,*ןומרח תואובמ ,*ןוילע לילג ,ןלוג :ןונבל תומיע וק

,לילג םורמ ,*רשא הטמ ,ןומרח תואובמ ,ןוילע לילג ,עובלג ,ןאש תיב תעקב .א.מ :'א תופידע ירוזא
.*רמת , בגנה רעש ,בגנ תמר ,התזע ,םיבחרמ ,תוליא לבח ,הברע ,ןועמש ינב ,לוכשא ,ןדריה קמע

.**בגשמ ,**רשא הטמ ,**ןותחת לילג :'ב תופידע ירוזא

םיבושיהמ קלחב *
.924 -ו 897 הטלחה י"פע תפסונ החנה **

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה