תובחרהב עקרק יריחמ ןוכדיע
13.3.2002 ,ד"וע ,ןועמש דדוע ;ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
יללכ
תודוא םכתא ןכדע ונדרשמ) תובחרהב עקרקה יריחמ תא – 10.03.2002 ב ןכדע לארשי יעקרקמ להנמ
.( 3.3.02 -ב ןכדועמה ריחמה

.םיהובג םירועישב םיתיעל םיבושיי תורשעב םיריחמה ותחפוה תועקרקה יריחמ תדירי תובקעב

ו"ט 51 יאלקח ףגא תארוהל ןכדועמ חסונ לארשי יעקרקמ להנמב יאלקחה ףגאה י"ע אצוה 13.3.02 -ב
.םתחנ םרטש הקסע רושיא ודיבש ימ יבגל םיריחמה ותחפוה וב רצונש שדחה בצמל תויחנה ובו

רבעמה תוארוה
:רבעמה תוארוה ןיינעב לארשי יעקרקמ להנמ תויחנה ןלהל

.10/03/02 -מ וניה וז הארוה ףקות .א "

תלבט י"פע עבקי 9/3/02 -ה דע תידוהיה תונכוסל וא/ו להנימל ושגוהש תושקב יבגל הקסעה יווש .ב
ונלש השגדה) .םיינשהמ ךומנה יוושה י"פע הקסעה םויל וא ,םיכמסמה תשגה םויב ףקותב הניהש םיריחמה
(.מ.ב

השדח הקסע תכירע .הקסעה ןתינ הניגב םיפסכ ומלוש אלו ,וז הארוה םרטב הקסע הרשואש םירקמב .ג
ךורעל ןיא ,םיפסכ ומלושו הקסע הרשואו הדימב 10.03.02 -מ הפקתה הלבטל םאתהב עצובת המוקמב
(.מ.ב ונלש השגדהה).הזוחה םתחנ םרט םא םג יהשלכ תונבשחתה

,הב בוקנה דעומה ךות המלוש אל םלוא וז הארוה םרטב םולשת תרגא היבגל האצוהש הינב תפסות יבגל .ד
".םיינשה ןיבמ ךומנה ,םירוגיפ תיביר תפסותב וא ,וז הארוה יללכ יפ לע השעת השדח תרגא תקפה

המוש לע רוערע
:המוש לע רוערעל רשקב ומסרופש תונכדועמה תויחנהה ןלהל

אל ,10/05/02 םוימ רחואי אל דבלב בושיה תדוגא ידי לע המוש לע רוערע שיגהל ןתינ .א"
.םידדוב ידי לע ושגויש םירוערע ולבקתי

.ןיעקרקמ יאמש לש המושב הוולמ היהי רוערעה

רערעמהמ שורדי יזוחמה יארחאה ,םייאלקח םיזוחל יזוחמה יארחאל םיקתוע השולשב שגוי רוערעה .ב
.וקלחב וא ותומלשב לבקתי רוערעה םא אלא ,רזחוי אל רשא ,רוערע תרגא םולשת

.הלעי יוושהש תורשפא תמייק רוערעה תרגסמבש הדוגאה תא עדייל שי

ףגאלו להנימה יאמשל קתעה םע יתלשממה יאמשל רוערעה ריבעי םייאלקח םיזוחל יזוחמה יארחאה .ג
.להנימה יאמשל ררעל ותבושת תא ריזחהל יתלשממה יאמשל הינפב שקבל שי .יאלקחה

םאתהב .רערעמל עידוי זוחמה ,רוערעה תואצות תא זוחמלו יאלקחה ףגאל עידוי להנימה יאמש .ד
.םיריחמה תלבט תא ןכדעי להנימה יאמש ,רוערעה תואצותל

יתלשממה יאמשה ידי לע לבקתי רוערעהו ,וז הלבט יפ לע תואצקה ועצובש רחאל שגויש רוערע .ה
תשגה םרטב ורשואש תואקסע לע יונישה לוחי אל ,םאתהב ןקותת םיריחמה תלבטו וקלחב וא ותומלשב
ימדמ 75% ומלוש) רוערעה תשגהל ליבקמב 798 הצעומ תטלחהל םאתהב העצוב הקסעה םא אלא ,רוערעה
.(הרתיה יבגל תיאקנב תוברע הלבקתהו ןוויהה

י"ע ררע שיגהל ןתינ -רזע יקשמב וא/ו תולחנב הינב תפסות יבגל ,ליעל 'א ףיעסב רומאה תורמל .ו
" .798 הצעומ תטלחהל םאתהב לועפל ןתינ הז הרקמב .ומצע רכוחה

היינב תפסות
:היינב תפסות ןיינעב תונכדועמה תויחנהה ןלהל

ןיבו הנובמ ר"מל דיחא ריחמ יפ לע ןיב 9.1.00 דע תופיקת ויהש תואלבטה יפ לע ושענש תואקסע (1 "
םהל עבקנ ,ירקיע חטשל הינב תפסות תשקובמ ןהב ,דרפנב תורש יחטשלו םיירקיע םיחטשל התייהש הלבט
.(הלבטב 6 הדומע) – דיחא ללקושמ ריחמ

יפל הכרענ םא ןיבו 10/1/00 םוימ הלבט יפל הקסיעה הכרענ םא ןיב דיתעב עצובתש היינב תפסות לע (2
.תינכדעה הלבטה פ"ע בשוחת , 10/3/02 םוימ הלבט

התשענ םהיפל םירוטה םתואב שמתשהל שי ,ליעל (1,א 2 ףיעס יפל ושעיש תואקסעב הינב תפסותב (3
.(10-ו ,7, 8 תודומע) תירוקמה הקסיעה

רדגומכ דיחא ללקושמ ריחמ עבקנ ,ר"מ 160 לעמ רזע יקשמבו תולחנב ירקיע חטשב הינב תפסותב (4
.9 הדומעב הלבטב

" .הלבטב 10 רפסמ הדומעב שמתשהל שי םירקמה לכב - תורש יחטש יבגל (5

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה