תובחרהב םירשפומה םישרגמה קוויש
21.2.2002 ,ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
737 הטלחהל (ג) 10 ףיעס יפל םישרגמ קווש
ל"כנמל ,תיבשומ ןיבה הדעוה זכרמו יאלקחה דוחיאה ל"כזמ ,ןמכוק ודוד הנפ 2.12.2001 ב
ישרגמ קוויש תרסואה 12.11.01 םוימ ותטלחה לטבל , יתרפא בקעי , לארשי יעקרקמ להנמ
הטלחה יאנתב הבחרה " ןיינעב 6.12.2001 םוימ ונרמאמ ואר 727 יאנת יפ לע הבחרהה
"ןוכדע - 727

"ןוכדע - 727 הטלחה יאנתב הבחרה "
לש רבעמה תוארוה תא ןכו 14.8.01 םוימ צ"גבה תטלחה תא ונרזוחב רומאכ תדגונ וז הטלחה
להנימב יאלקח ףגא להנמכ ודיקפתב ןיפשירק רורד רמ לש וריהצת תא ףאו , םורגלימ תדעו
םישרגמ קווישל רשקב להנימה לש תדהואה ףאו תיבויחה ותדמע תא הלעמה ,לארשי יעקרקמ
.727 יאנת יפל הבחרהב

תורמלו םיישדוחכ ינפל בתכנ ןמכוק לש ובתכמש תורמלו ן"לדנה קושב השקה בצמה תורמל
. להנימה תבושת הלבקתה םרט , (31.12.01 ) ל"כנמה םע השיגפ המייקתה וירחאלש

הלועה הפוקתב םיתיעל ,וחרטו ולמע םיבשומהו םיצוביקהש ץראה זכרמב םישרגמ יפלאב רבודמ
םתואב וקיזחהש םיבשומה ירבח תא וציפו תויתשתבו חותיפב ועיקשה ,םרישפהל םינש 10 לע
עצובש יוניב יוניפ לש טקיורפ הניה הבחרה לכ) הבחרהה עוציבל שרדנ םייוניפש תועקרק
.(!םיימינפ ןומימ תורוקממו ומצעב בשומ לכ י"ע

תורשעב תיביטקאורטר תילכלכ העיגפ התועמשמש הכופה הטלחה לביק להנימה ל"כנמ רומאכ
למקה ן"לדנה קוש ילגלג תא עינהל תורשפאב תעגופ וז הטלחה ,ךכמ רתוי .םיבשומ םיצוביק
.דימתמ רתוי הנידמה תקקזנ ןהלש ,םישרגמה תריכממ םילקש ינוילימ תואמ תגיפס תענומו

עקרק תבשה ימכסה לע ומתחש תודוגא
תצעויה תויחנהל דוגינבו 14.8.01 םוימ 244/00 צ"גב לש תוטרופמה תויחנהל דוגינב
תטלחהל (ג) 10 ףיעס תוארוה םשייל השקבב ונפש תודוגא לארשי יעקרקמ להנמ לש תיטפשמה
םירומא ויהש ( "עקרק תבשה ימכסה" ) 727 הטלחהל םידעוימה םימכסה לע םותחל וצלאנ 737
. 15.5.02 דע םתחהל
אלש ל"כנמה תטלחהל םכסהה תוארוה ןיבש הריתסל ולא םימכסה לע ומתחש תודוגא בל תמושת
.( ג) 10 ףיעס יפל םישרגמ קוויש רשפאל
. 15.11.02 דע ורכמיש םישרגמל קרו ךא םכסהה תוליבגמ רבעמה תוארוה ןכ ומכ

חכונ םישרגמה קווישל ץרמב לעופ להנימהש אדוול תובייח רומאכ םימכסה לע ומתחש תודוגא
תידימ הינפ לוקשל שי הלועפ לכ השע םרט להנימהש רבתסי םאב ,םקווישל בצקוהש רצקה ןמזה
.תואכרעל

לארשי יעקרקמ להנימ תטלחה דגנכ צ"גבל הריתע
הדעוה ידי לע הרשוא הבחרהה תינכות . 737 הטלחה תרגסמב הבחרה תינכות ןיכה הרצב בשומ
תשקה צ"גב 244/00 – צ"גבב םייניבה וצ תסינכ דעומ ) 15.11.01 ינפל תיזוחמה
ףיעס תארוה תא תינכותה לכ לע ליחהל השקב להנימל שיגה בשומה ןכ ומכ .ףקותל ( תיחרזמה
בשומה תא הצפי להנמהו להנימה ידי לע וקוושי םישרגמהש השורפש 737 הטלחהל (ג) 10
ח"וד לש רבעמה תוארוה יאנתב בשומה דמע ךכב . 727 הטלחהב םיעובקה יוציפה יללכל םאתהב
.םייניבה וצב וללכנש םורגלימ

עונמל ךכבו םישרגמה תא קוושל אל השקבה תא תוחדל להנימה תלהנה הטילחה תאז תורמל
. – 727 ו 737 תוטלחה חכמ ול יאכז אוהש יוציפה תא בשומהמ

: םיקומינ ינשב התטלחה תא הקמינ להנימה תלהנה

.להנימה ידי לע עצובמ אל חותיפהש : דחאה

.להנימה ידי לע תקוושמ הבחרהה תינכות לכ אלש : ינשה

דגנכ צ"גבל הריתע ינידע םרימעו ינידע םייח ד"הוע תועצמאב בשומה שיגה 19.2.02 םויב
.להנימה תלהנה תטלחה

רסוחב , תוכמס רסוחב הנתינ איהש ןוויכמ הלוספ להנימה תלהנה תטלחה ינידע ד"הוע תנעטל
.םירז םיעינמ ךותמו בל םות

ותוכז תא בשומהמ לולשל היה הטלחהה ירוחאמ דמעש יזכרמה לוקישה ינידע ד"הוע תעדל
םורגלימ ח"וד יפ לע תושירדה לכב דמע אוהש תורמל , תובייחמ תוטלחהל םאתהב םייוציפל
.םייניבה וצו

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה