ח"ור ,רלקמ זעוב תאמ ,– 737 הבחרהה ישרגמ קוויש ךשמה
4.1.2002