דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה
 

דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד - 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.

  

הכללים מאפשרים למנהל רשות המים לאשר ארכות.

  

"(ה) המנהל רשאי לדחות את המועד הנקוב בסעיף קטן (א), אם בעל הרישיון הגיש בקשה לכן והמנהל מצא כי יש הצדקה לדחייה".

  

מודגש כי מתכונת הדיווח לשנת 2015 זהה למתכונת של הדו"חות לשנים קודמות.

  

כל שינויים ופירוטים נוספים, ככל שיחולו, אינם רלוונטיים לדוחות לשנת 2015.

  

יחד עם זאת, כדי להקל על הדיווח הצפוי בשנת 2017 על שנת 2016 רצוי להיערך לפי המתכונת הצפויה לשנת 2016.

  

לפרטים אודות המתכונת הצפויה לשנת 2016 לחצו כאן.

 

 

 

www.mekler.co.il לאתר של רו"ח בועז מקלר