דגשים בהכנת דוח כספי על פעילות המים לשנת 2014
 

מרץ, 2015

 

דגשים בהכנת דוח כספי על פעילות המים לשנת 2014

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר, כלכלן

 

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014 (להלן: הכללים) נדרשים בעלי רישיון כהגדרתם בכללים להגיש דו"ח כספי על פעילות מים לשנת 2014 סקור או מבוקר ע"י רו"ח לא יאוחר מ-15.04.2015.

 

דגשים בהכנת הדו"ח הנדרש

 

         א.         לשמירת מפעל המים בידי אגודת הישוב החקלאי ערך כלכלי עליון, ראו חוזרנו 107/2013 "חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה".

לפיכך קיימת חשיבות רבה לעמידה במטלות רשות המים ובהכנה מושכלת ואיכותית של הדיווחים הנדרשים על ידה.

חשיבות זו גדלה שבעתיים נוכח מגמת רשות המים לצמצם בשיעור ניכר את מספר הספקים במגזר הכפרי בכלל ובישובים החקלאיים בפרט.

         ב.         כפי שציינו בחוזרינו הקודמים הכנת הדיווח  עד 15.4.2015, דורשת אומדנים והערכות לחשבונות היטלי הפקה ולחשבונות המעודכנים של חברת מקורות.
עדכונים אלו הנובעים דרך כלל מדיווחי האספקה המוגשים בימים אלה, מהווים מרכיב חשוב בהוצאות מפעל המים ודיווח ללא נתונים אלו יהיה לוקה בחסר.

          ג.          ניסיון מצטבר  בהגשת דוחות אלו בשנה החולפת מעלה את הצורך באיתור מלוא העלויות בתפעול מפעל המים לרבות אלו בהן נושאים תאגידים מוחזקים על ידי ספק המים, מפעילים של מפעל המים או במקרים מסוימים אף המשתמשים, ולפיכך יש להקפיד לכלול את מלוא הנתונים בדוח.

         ד.         במרבית האגודות הדו"ח לשנת 2014 מחייב הצגת נתוני השוואה לשנת 2013.

 

חישוב הוצאות הון והוצאות תפעול ריאליות

 

         ה.         מטרת רשות המים בחיוב בעלי הרישיון בהגשת דו"ח כספי מפורט על פעילות המים היא, בין השאר, ניסיון לאמוד את הוצאות ההון והוצאות התפעול של המגזר הכפרי נוכח הטענה  (המוצדקת) על אפליית המגזר הכפרי בתעריפי קניית מים ביתיים מחברת מקורות לעומת התעריפים המקבילים של התאגידים העירוניים.

הוצאות ההון שנקבעו במגזר העירוני (פחת וריבית) הן בממוצע כ- 0.9 ש"ח למ"ק.

עלויות אלו כוללות בעיקר את צנרת ההספקה והאוגר הנדרש להבטחת הספקת המים.

נוכח היחס בין היקף ההספקה לבית והפריסה הגיאוגרפית של הצרכנים הקיימת במגזר הכפרי אין ספק שעלויות ההון הריאליות בפועל במגזר הכפרי להספקת המים כשלעצמה אינן נופלות מהעלויות במגזר העירוני.

מאידך, בחלק ניכר מן הישובים תשתיות המים הינן ותיקות מאוד וטעונות חידוש. בנוסף, במרבית הישובים מערכות המידע אינן מאפשרות להבחין בין עלויות ההון להספקת המים לחקלאות לסוגיהם לבין הספקת המים לבית.

בניגוד למגזר העירוני בו עלויות ההון מוצגות במלואן, ללא קיזוז היטלים ומענקים שמימנו את הקמת נכסי התשתית, במגזר הכפרי, עלויות ההון מוצגות במערכות המידע בקיזוז מענקים, תמיכות והשתתפויות. האבחנה נובעת מסיבות פרוזאיות של שיטות הרישום החשבונאיות אולם היא מעוותת את הנתונים הכלכליים.

בעניין זה נציין כי כבר כיום קיים מדגם של נתוני מפעלי המים בישובים החקלאיים ולפיכך עריכת סקר נכסים בכל ישוב חקלאי להערכתנו אינה נדרשת.

 

במצב דברים זה מתן המידע הכלכלי המלא בדבר ההוצאות בהתאמה לנתוני ההוצאות במגזר העירוני מצריך הבנה מעמיקה וניסיון בפעילות מפעל המים במגזר הכפרי ובמגזר העירוני.

 

משרדנו ערוך לסייע להכנת הדו"ח הנדרש ע"י רשות המים בהתאם לסעיף 26 לכללים, לרבות איתור נתונים רלוונטיים למילוי הדו"ח, אומדן סכום היטלי ההפקה ואומדן לעדכון של חשבון חברת מקורות בעקבות דוח ההספקה המוגש ע"י בעל הרישיון.