שמירת זכויות מפעל המים באגודת ישוב חקלאי
 

3.6.2013

שמירת זכויות מפעל המים באגודת ישוב חקלאי

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

אגודות הישובים החקלאיים - קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, הינן כאלו שהוקמו בין השאר על פי הוראות התקנון הפנימי שלהם להפעלת משק המים בתחום הישוב החקלאי.

 

לקיומו של מפעל המים בישוב החקלאי חשיבות כלכלית ראשונה במעלה לרבות עמידה בתנאי חוזה משבצת הנחלות החקלאיות הדורש עיבוד חקלאי.

 

חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001 (להלן "החוק") מחריג בתחולתו על פי סעיף 150 אגודות שיתופיות שהוקמו לפני מועד תחולת החוק.

 

סעיף 150 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001 (להלן: "החוק") שומר על זכויותיהן של אגודות שיתופיות שהוקמו לפני תחילתו של החוק: "אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בזכויותיהן של אגודות שיתופיות, ובכפוף להוראות סעיף 149 - של חברות, שהוקמו להפעלת משק מים או משק ביוב ברשויות מקומיות, לפני תחילתו של חוק זה." (הדגשה שלי - ב.מ.)

 

סעיף 151 לחוק מוציא מתחולת החוק רשות מקומית שהיא מועצה אזורית, ובלבד שלא ניתן צו ע"י שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר להחיל חוק זה על מועצות אזוריות: "חוק זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית, ואולם השרים רשאים, בצו, על פי הצעת מועצת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להחיל חוק זה על מועצות אזוריות ולקבוע תנאים והתאמות לכך."

 

סעיף 150 מתייחס למועד תחילתו של החוק במשמעותו הכללית בעוד שסעיף 151 מתייחס להחרגה של תחולת החוק מהמועצות האזוריות כל עוד לא ניתן צו ע"י השרים לצרוף מועצה אזורית לתחולת החוק.

 

לצורך הבהרת האמור פנינו לרשות המים בעניין מעמד זכויותיה של אגודה שיתופית להפעלת משק מים או משק ביוב בתחום מועצה אזורית המוקמת לאחר תחילתו של החוק, באם הוקמה טרם החלת החוק על פי סעיף 151 על המועצה האזורית בתחומה היא פועלת.

 

על פי תשובת רשות המים סעיף 150 יחול אך ורק על אגודות שיתופיות שהוקמו לפני תחולתו של החוק קרי לפני 16.8.2001 ולא לפני מועד החלתו על המועצה האזורית אליה הם משתייכים.