תעריפי מים ביתיים בישוב חקלאי - הבהרות
 

5.7.2012

תעריפי מים ביתיים בישוב חקלאי - הבהרות

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

בעקבות פניות רבות המגיעות למשרדנו להלן הבהרות לסוגיות עקרוניות בעניין הקצאת והספקת מים ביתיים בישוב חקלאי:

 

1.      הקצאה ע"פ צריכה לשנת 2012

לישובים שאושר להם כי ביצעו
הפרדת מדידה בין שימושי המים השונים במחנה (חקלאות, בית, תעשיה), נקבעה מכסה ראשונית לבית ע"פ הערכת צריכה ביתית שנרשמה ע"י הישוב בטופס 3.

הקצאה ראשונית זו תשמש את חברת מקורות לחיובים החודשיים כך שכל חודש יחויבו (בהנחה שהקצאה לבית נמוכה מהקצאה לחקלאות) 1/12 מהקצאה כמים ביתיים ומתוכם החלק היחסי של
כמות מוכרת (תעריף ביתי א') כפי שנרשם ברישיון ההפקה, היתרה תחויב בתעריף למים חקלאיים.

בתום השנה ולא יאוחר מ-15/2/2013 ידווח הישוב על קריאות מונים וצריכות.

ע"פ השימושים על בסיס נתונים אלו, תוך בדיקתם ע"י הפקחים של רשות המים במידת הצורך, יקבעו כמויות המים שנצרכו לכל מטרה, בית, תעשיה וחקלאות.

חברת מקורות תקבל עדכון מרשות המים ובמידת הצורך תעדכן את החשבון השנתי בהתאמה!


מודגש כי במקרה של ישוב שלא ידווח במועד על הקריאות והצריכות, רשאי מנהל רשות המים לקבוע כי כל המים שנצרכו במחנה הינם מים ביתיים.

2.      תעריפי מים ביתיים בישוב חקלאי

כפי שפרסמנו בחוזרנו 13/2011 "תחולת כללי המים על ישוב חקלאי", ישוב חקלאי ("מתוכנן") (קיבוץ/מושב שיתופי/מושב/כפר שיתופי) מוגדר כספק מקומי
אך בניגוד לספק מקומי רגיל, רשאי לחייב תעריפי מים נמוכים מתעריפי הכללים.

מודגש כי תעריפי הכללים מהווים לגבי הישוב המתוכנן תקרה לחיוב.

להלן תעריפי הכללים הנכונים שהם נכון להיום (כולל מע"מ):
בתחום הכמות מוכרת - 5.297 ₪ למ"ק.
מעל הכמות המוכרת -  10.364 ₪ למ"ק.


3.      "כמות מוכרת" בישוב חקלאי

הכמות המוכרת שנקבעת לישוב הינה כפולת מספר הנפשות המדווחות בנובמבר של השנה החולפת בטופס דיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידות דיור נכון ל-1 באוקטובר ב-42 מ"ק וב-1.02 (אחוז הגידול הנורמטיבי).

במקרים בהם לא בוצע דיווח כאמור, מוטלת ע"פ הכללים הסנקציה של קביעת כמות מוכרת כמחצית מהכמות המוכרת של השנה החולפת.


4.      "כמות מוכרת" בישוב קהילתי

בישוב קהילתי בנוסף לדיווח על מספר הנפשות, יש גם לדווח על כמות קניית ומכירת המים בתעריף הכמות המוכרת לפי חודשים.

ההפרש בין כמות קניית ומכירת המים בתעריף הכמות המוכרת, בשנים עשר החודשים המסתיימים בחודש ספטמבר של השנה הנוכחית, מועבר כתוספת או כהפחתה לפי העניין, להקצאת הכמות המוכרת של השנה הבאה.