מע"מ בתעריפי מים ביתיים
 

21.3.2010

מע"מ בתעריפי מים ביתיים

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

נוכח פניות רבות שהגיעו למשרדנו בעניין רכיב המע"מ בתעריפי מים ביתיים, הננו להבהיר כדלקמן:

 

בסעיף 5 לכללי המים תעריפים למים ברשויות המקומיות (תיקון) התש"ע-2009 הנושא כותרת שוליים "מס ערך מוסף" תוקן סעיף 3 לכללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) התשנ"ד-1994 ונקבעו הוראות לעניין מס ערף מוסף כדלקמן:

 

"3

(א)   התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מע"מ, ככל שחל חיוב במס ערך מוסף לפי חוק מע"מ";

(ב)   מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק המע"מ, המספק מים לצרכן עוסק, יפחית מכל תעריף הנקוב בכללים אלה, לגבי כמות המים שהוא מספק לצרכן כאמור, סכום בגובה מכפלת שיעור המע"מ שקבע שר האוצר לפי סעיף 2 לחוק מע"מ, בתעריף הנקוב בכללים אלה."

 

לפיכך התעריפים הנקובים בחוזרנו מס' 117/2009 "שינויים בתעריפי המים ברשויות מקומיות" כוללים בתוכם את מרכיב המע"מ.

 

נבהיר כי במקרים של מכירת "מים ביתיים" ע"י מלכ"ר למי שהוא עוסק לעניין חוק מס ערך מוסף יופחת רכיב המע"מ הגלום בתעריף.

 

הוראה זו יוצרת גרעון כספי ברשויות המקומיות ומקורה בעיוות כלכלי הדורש תיקון מיידי.

 

יובהר כי עיוות כלכלי זה אינו חל במערכת היחסים שבין הישובים החקלאים לצרכני המים לסיווגיהם השונים לצורכי מע"מ: עוסק, מלכ"ר, מי שאינו עוסק.