החלת תקנות תעריפי מים ברשויות מקומיות על יישוב חקלאי

28 אוגוסט, 2009

 

החלת תקנות תעריפי מים ברשויות מקומיות על יישוב חקלאי

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

לאחרונה הסתיים הליך שימוע ל"כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון) התשס"ט-2009", (טרם אושר ע"י מועצת רשות המים).

 

הכללים אינם מתייחסים בשלב זה לישובים מתוכננים, קרי: קיבוץ, מושב שיתופי, מושב, כפר שיתופי. מטרת התיקון המוצע להחיל גם על הישובים המתוכננים כאמור בכללים אלו את תקנות התעריפים החל מ-1/1/2010.

 

בין שאר התיקונים הורחבה הגדרת "רשות מקומית" בסעיף 1 לכללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) התשנ"ד-1994 כך שתכלול גם "תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה לרבות מי שבא במקומם לעניין הספקת מים".

 

מימוש הכללים הנהוגים ברשויות המקומיות ביישוב חקלאי בעייתי עד בלתי אפשרי מאחר והוא דורש הפרדה מיידית בין מערכת המים הביתיים לשאר סוגי המים.

 

מאותן סיבות נקבעו הוראות מיוחדות לישובים מתוכננים בחוק ההיטל בשל צריכה עודפת ("היטל בצורת") אשר מתירות ליישובים מתוכננים שלא להתקין מדי מים ביתיים.

 

הדרישה בכללים המוצעים להפרדה מיידית של מערכת המים אינה תואמת הוראות בחוק היטל הבצורת ואנו מצפים כי יעשה בהם תיקון תואם לחוק היטל הבצורת.

 

קבלת תיקון זה לכללי המים יחד עם תחילת התוקף של "היטל הבצורת" תטיל על האגודות וחבריהן, בקיבוצים ובמושבים תוספת עלויות נכבדות של מאות אלפי ש"ח בשנה.

 

לאחר בחינה מעמיקה של הוראות החוק והאפשרויות השונות העומדות בפני היישובים, כהערכות לתחולת "היטל בצורת" בהתייחס לקיבוצים ומושבים וישובים כפריים אחרים, מיפינו את הצרכים הייחודים ואת דרכי הפעולה האפשריות לכל אחד מסוגי היישובים החקלאיים.

 

ניתוח מעמיק של הוראות החוק מעלה סוגיות משפטיות שונות ומגוונות בעלות השלכות על אופן יישום החוק בישובים השונים.

 

את תחום המים במשרדנו מרכז באופן שוטף מעל 18 שנים הכלכלן צ'סנר יעקב. המשרד מספק שירותים מגוונים לכל סוגי משקי המים, היישובים והתאגידים החקלאיים.

 

להרחבה ולפרטים נוספים ראו כמאה חוזרים מקצועיים בנושאי ניהול משק המים באתר האינטרנט של משרדנו -

WWW.MEKLER.CO.IL.

 

לאור העלויות הנכבדות הפוטנציאליות אשר מטיל החוק אנו ממליצים לכל ספק מים לבחון באופן מעמיק את דרכי הפעולה האפשרויות בנושא "היטל הבצורת". לשם גיבוש דרכי פעולה אופטימאליים, ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.