מבצע להסדר חובות לרשות המים
 

13 באוגוסט, 2009

מבצע להסדר חובות לרשות המים

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

בימים אלו נשלחים מכתבים למפיקים ובעלי רישיון אחרים לעניין מבצע גביית חובות עבר לרשות המים.

 

למשך תקופת מבצע הגבייה, תינתנה הנחות של עד 30% מהחובות לרשות המים (היטלי הפקה, תשלום מיוחד ואגרות שונות).

 

"תנאי המבצע מאפשרים קבלת הנחה של 30% מסך כל מרכיבי החוב (קרן, הצמדה וריבית), בגין השנים 2000 עד 2006 ובלבד שסך זה אינו עולה על סכום הריבית וההצמדה ..."

 

הסדר חובות השנים 2000 עד 2006 יאפשר מחיקת חובות עד ליום 31.12.1999 (בעיקר לקרן איזון), לחייבים אשר יסדירו את כל חובותיהם האחרים לרשות המים.

 

תשומת לב המפיקים למופיע בסיפא של מכתב רשות המים:

 

"מובהר בזאת, כי ההטבות הניתנות במסגרת מבצע זה נועדו להביא לסיום ההתחשבנות שלך עם המדינה בגין החובות בשנים שחל עליהם המבצע. ביצוע התשלום, בהתאם לסכומים הנקובים בשוברי התשלום המצ"ב, יהווה סילוק סופי ומוחלט של חובותיך וזכותך להענקות, ככל שהייתה, בגין שנים אלו." (ההדגשה שלנו)

 

לחלק מהמפיקים השגות תלויות ועומדות לעניין מענקים לשנים הללו, ועל כן מומלץ לבחון היטב את המשמעויות של הוויתור על הזכות לקבלת המענקים.

 

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לצ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.