תמיכה לחקלאים עבור קיצוץ מכסות מים 2009
 
 
תמיכה לחקלאים עבור קיצוץ מכסות מים 2009
בועז מקלר, רואה חשבון

 

8.1.2009

 

מועצת רשות המים פרסמה במסגרת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) הוראת שעה, התשס"ט – 2009 את כמות המים השפירים המוקצית למטרת חקלאות לשנת 2009 - 354 מיליוני מ"ק.

 

משמעות החלטה זו הינה קיצוץ של 100 מיליון קוב מים שפירים לחקלאות בשנת 2009 לעומת שנת 2008.

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר האחראי על ההקצאות הפרטניות לחקלאים מתעתד לבצע קיצוץ רוחבי של כ 22% מהקצאות 2008. במקביל, החליטה הממשלה להקצות סך של  258 מיליוני ₪ כתמיכה על הקיצוץ במים השפירים.

 

במסגרת הקיצוץ של 100 מיליון קוב מים שפירים מוצע, לאפשר קיצוץ מרצון עד לכמות כוללת של 40 מיליון קוב.

 

את הבקשות לקיצוץ מרצון ידרשו החקלאים להגיש במהלך חודש ינואר 2009.

 

התעריף לתמיכה עבור הקיצוץ המנהלי יעמוד על 2.5 ₪ לקוב ועל הקיצוץ מרצון 2.7 ₪ לקוב.

 

עקרונות התמיכה טרם גובשו סופית אך מטיוטת העקרונות שהועברה לעיוננו, נראה כי בלחץ משרד האוצר מתגבשים קריטריונים נוקשים אף מאלו שהיו נהוגים בעבר.

 

התמיכה לחקלאים תבוצע כבעבר באמצעות מנגנון רשות המסים.

 

משרדנו שצבר ניסיון וידע רב בטיפול בקיבוצים, במושבים, בחברי מושבים, בתאגידים חקלאים ובחקלאים למימוש זכאותם לפיצויי המים שניתנו לחקלאים בשנים 2004 - 1999, מקיים קשר רציף עם נציגי המגזר החקלאי ומשרד החקלאות ופועל לפישוט הכללים לתמיכה בגין קיצוץ מכסות המים לשנת 2009.

 

נמשיך ונעדכן אתכם מייד עם גיבוש הכללים והטפסים.

 

בדבר פרטים והבהרות ככל שיידרש, ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב ו/או למר שמעון גדיש ו/או למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.