ריבית פיגורים על חובות מים לחברת מקורות
 

ריבית פיגורים על חובות מים לחברת מקורות

בועז מקלר,  רו"ח        יעקב צ'סנר, כלכלן

 

1.                   בחשבון אוקטובר תוציא חברת מקורות חיוב להצמדה וריבית רטרואקטיבי עבור חובות בתקופה 3.8.2004 – 1.5.2003. שעור ההצמדה והריבית יהיה לפי חוק המים טרם התיקון: הצמדה בתוספת 4% ריבית לשנה. ההסבר לחיוב בגין חובות תקופת עבר המתבצע רק עתה מובא להלן.

 

2.                   חברת מקורות נהגה במשך שנים לגבות מצרכניה ריבית פיגורים על חובות בגין דמי מים. במסגרת הליך בוררות שהתברר בפני כבוד נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס מאיר שמגר בין מספר רשויות מקומיות לחברת מקורות, פסק הבורר ביום 1.4.2003 כי גביית הריבית מעבר לזו המותרת בחוק המים (צמוד + 4%) אינה חוקית:

 

"29. סוף דבר, אני סבור כי חוק המים בכללותו וסימן ד' בפרק הרביעי לחוק בפרט, חלים על מערכת היחסים שבין התובעות ומקורות. עוד אני סבור כי סעיף הפיגורים שבגדר הסימן האמור הינו תנייה קוגנטית אשר אין ביכולתה של מקורות להתנות על האמור בה. לפיכך על מקורות לנהגו מכאן והלאה( הדגשה שלנו) על פי האמור בסעיף הפיגורים שבחוק. אין עליה להשיב את הריביות אותן גבתה מן התובעות עד עתה. אין בכך כמובן כדי למנוע כי המחוקק יתן דעתו מחדש לאמור בסעיף 124ט', ככל שהדבר נוגע להחלה מפורשת בחקיקה ראשית של ריבית החשב הכללי."

 

3.                   בעקבות פסק הבורר פעלה חברת מקורות אצל המחוקק לשינוי חוק המים, ואכן ביום 3.8.2004 התקבל בכנסת התיקון לחוק (תיקון חוק המים מס' 20 התשס"ד 2004):

 

"4.       בחוק המים, התשי"ט – 1959 –

 

            (1)     בסעיף 112, בסופו יבוא:

 

(ג)        תשלום לפי סעיף זה שעל רשות מקומית לשלם לספק מים, ובמועד שבו היה עליה לשלמו (בסעיף זה – מועד החיוב) לא שולם, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים; שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין תשלומי הפיגורים שיחולו על חוב כאמור, לרבות לעניין התקופה שבשלה תהיה הרשות חייבת בתשלומי הפיגורים.

 

(ד)        לא נקבעו הוראות כאמור בסעיף קטן (ג), ישולם החוב בתוספת ריבית פיגורים החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 124ט, בחישוב יומי ממועד החיוב ועד תשלומו בפועל, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הספק לרשות המקומית, ובלבד שלא יסכימו על ריבית העולה על הריבית האמורה בסעיף קטן (ג);"

 

 

4.                   בתקופת הביניים בין מתן פסק הבורר ב 1.5.2003 ועד לתיקון החוק ב 3.8.2004 נמנעה חברת מקורות, עד כה מחיוב הצמדה וריבית על פיגור בתשלומים. חיוב הצמדה והריבית בגין תקופת העבר יבוצע כאמור במסגרת חשבון מים אוקטובר.