תעריפי מים ביתיים בהתיישבות
 

תעריפי מים ביתיים בהתיישבות

בועז מקלר רו"ח,  יעקב צ'סנר כלכלן

 

 

ההרחבות בקיבוצים ובמושבים מחייבות את האגודות לקבוע מדיניות לתעריפי מים לתושבים, בחוזרנו זה נסקור את תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) תשנ"ד- 1994, שעל פיהן מחייבות הרשויות המקומיות את תושביהן בגין השימוש במים.

 

תקנות אלא אינן מחייבות את היישובים המתוכננים (קיבוץ, מושב, כפר שיתופי), אך המלצתנו הינה להשתמש בהן כבסיס לקביעת התעריפים לתושבים בהרחבות. התעריפים הנקובים להלן ע"פ ק"ת 6549 מיום 1/1/07.

 

1.                   צריכה ביתית לכל יחידת דיור - בש"ח למ"ק (למעט אילת), כולל מע"מ

 

סה"כ תעריף לצריכה ביתית

קרן שיקום

תעריף

מ-16.11.06

 

3.479

0.15

3.329

בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם

4.801

0.15

4.651

בעד 7 מ"ק נוספים

6.621

0.15

6.471

בעד כל מ"ק נוסף

 

*     משפחה המונה מעל 4 נפשות זכאית ל"כמות מוגדלת", דהיינו ל- 3 מ"ק נוספים לחודש לכל נפש נוספת מעל 4 בתעריף הנקוב בפסקת משנה 1. הזכאות תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

 

 

2.                   תוספת דמי שימוש קבועים לחודש

 

דמי שימוש חודשיים בש"ח

החל מ- 29.8.99

 

7.63

- צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או

   למטה מזה ישלם אך ורק את דמי השימוש

   הקבועים

0

- צרכן המשתמש בכמות של למעלה מ-3 מ"ק

  לחודש לא ישלם דמי שימוש קבועים, אלא 

  יחויב בעד צריכת המים שלו עפ"י התעריפים

 

 

 

 

 

3.                   גינון ונוי- בש"ח למ"ק (למעט אילת), כולל מע"מ

 

סה"כ תעריף לגינון

קרן שיקום

תעריף מ- 16.11.06

3.479

0.15

3.329

 

·        ההגבלה בחודשים אפריל עד נובמבר – 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה.

·        החיוב ייעשה מעל ל- 8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת (משפחה מעל 4 נפשות הגרות ביחידת הדיור) וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד מעל- 5 מ"ק הראשונים.

 

 

4.                   שירותים ושירותים ציבוריים - בש"ח למ"ק לכל כמות המים הנצרכת,  התעריף ללא   

                                                                  מע"מ

 

סה"כ גביה למ"ק

קרן שיקום

הוצאות חלוקה

תעריף מ- 16.11.06

שם השירות/השירות הציבורי

2.659

0.075

0.20

2.384

בתי מלון, בתי מרחץ ומקוואות

 

 

סה"כ גביה למ"ק

קרן שיקום

תעריף מ- 16.11.06

שם השירות/השירות הציבורי

5.096

0.15

4.946

- מוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים

- מתקני ביטחון

- בתי עלמין

- מוסדות ציבור

- מוסדות של הרשות המקומית

  לרבות משרדים של מוסדות אלו

- מכבסות

- בריכות שחייה

- בתי חולים

- בנייה באתרי בנייה

- מלאכה ותעשייה זעירה – ללא

  כמות מוקצבת ברישיון ההפקה

- מתקני תחבורה

- מסעדות, בתי קפה ומזנונים

- אולמי חתונות

- חנויות, עסקים ומשרדים

- לכל שימוש אחר שלא פורט בתקנות

   אלה

 

 

 

3.479

6.621

 

 

 

0.15

0.15

 

 

 

3.329

6.471

גינון ציבורי מושקה הנמצא בחזקת הרשות או רשות ממלכתית או ציבורית בכל אזורי הארץ

- עד 300 מ"ק לדונם לשנה

- כל כמות מעל 300 מ"ק לדונם לשנה

 

 

  

 

5.                   אומדן צריכת המים

 

מצאה רשות המים כי מד מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע את צריכת המים של הצרכן, רשאית היא לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות מים שנקבעה לפי הצריכה הממוצעת במשך שני החודשים שקדמו לתקופה שבה מד המים לא פעל כהלכה ובמשך שני חודשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, הכל על פי החלטת הרשות המקומית, ובלבד שבתקופה שעליה מסתמכים לצורך החיוב הייתה מדידה תקינה של צריכת המים.

 

 

 

6.          תוספת מע"מ לתעריפים שאינם כוללים מע"מ

 

 תאגיד הבא במקום עירייה או מועצה מקומית לעניין הספקת מים בתחומיהן, שהוא עוסק מורשה לעניין מע"מ, החייב להוציא חשבונית מס, רשאי להוסיף מס ערך מוסף לאותם תעריפים הנקובים בתקנות אלה שאינם כוללים מס ערך מוסף.

 

 

הערה - ביום 16.5.2007 בעקבות הוזלת סל התשומות להפקת והספקת מים, הופחתו תעריפים אלו ב- 2.4%.