הענקות למפיקי מים - עדכון
בועז מקלר, רו"ח; צ'סנר יעקב, כלכלן - 25.10.2004


משרד האוצר ונציבות המים שוקדים בימים אלו על נוסח סופי של עדכון תקנות המים (הענקות שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) התשס"ה - 2004. ראו מאמרנו "תקנות חדשות לחישוב הענקות למפיקי מים".

לאחר השימוע שנערך למפיקי המים ובאי כוחם ב-2.5.2004 ובעקבות פניית משרדנו, בוצעו מספר שינויים בנוסח התקנות המוצע ובוטלו בין השאר הסעיפים הבאים:

1. סעיף הגדרות - בוטלה הכוונה לתקן את הגדרת "התמורה הקובעת" (מחיר רפרנס) הגבוה מבין מחיר מי מקורות או מחיר מכירה של מים מהמפיק לחבריו, בנוסח החדש "מחיר רפרנס" = מחיר מקורות.

2. סעיף 4 ב' - בוטל מקדם ההתייעלות להוצאות בגובה של 0.5% לשנה למפיק רגיל ו 1% לאגודת מים גדולה.

3. סעיף 7 א' - בוטלה הגבלת ההכרה בהוצאות ריבית על ההון עד תקרת הוצאת הריבית של המפיק.

ראוי לציין כי בשלב זה נותרו סעיפים המגבילים את ההוצאות הכלליות המוכרות לגובה של 5% מסך עלויות ההפקה (לא כולל הון) לעומת 10% כיום, וחישוב ההוצאה למ"ק מופק עפ"י ממוצע מתואם של הוצאות הפקה למ"ק בשנים 1998-1996.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר