פיצוי קיצוץ מכסות המים – עדכון
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 10.10.04


1. פיצויי קיצוץ מכסות מים 2004

א. בימים אלו פורסמו הכללים והטפסים להענקת תמיכה לחקלאים בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2004.

ב. הכללים נקבעו על פי החלטת הממשלה מספר 5038 מיום 5.1.99 והתיקונים לה שסוכמו בין משרד החקלאות ופתוח הכפר ומשרד האוצר מיום 25.3.04.

ג. לאור ניסיון העבר, אנו ממליצים שלא לעכב את הגשת הבקשות לתמיכה בגין קיצוץ מכסות המים.

ד. הכללים זהים לאלו שהיו נהוגים בשנים 2003 – 2002 בשינוי אחד לפיו תשלום התמיכה יתבצע לאחר עריכת החשבון הסופי ללא מקדמות כפי שהיה נהוג עד כה.

ה. תקציב הפיצויים הצטמק בשנת 2004 לסך של 15 מליון ₪ בלבד, לעומת תקציב של 160 מליון ₪ בשנים עד 2002 ו – 50 מיליון ₪ בשנת 2003.

פועל יוצא מהקטנת התקציב הינו, מתאם הזכאות התקציבי הנמוך לפיו ישולם הפיצוי המוערך על ידינו בכ – 25% מגובה הזכאות המלאה.

ו. השנה לא קוצצה מכסת המים של מרבית החקלאים באגן היקוות הכנרת, באזורים אחרים בארץ, קוצצה מכסת המים בשיעור נוסף של כ – 8%-6% מעבר למכסות המים לשנת 2003.

מאידך, הועמדה ע"י נציבות המים ומשרד החקלאות כמות של 92 מיליון קוב כתוספת למכסות שמחולקת ע"י ועדת חריגים ע"פ כללים שפורסמו.

בכל מקרה מומלץ למשקים לבחון היטב את שימושי המים השפירים טרם פניה בבקשה לתוספת למכסה.

ז. הטפסים והכללים להגשת הבקשה ניתנים להורדה מאתר מס הכנסה בכתובת:

http://www/mof/gov/il/taxes
2. תביעות משפטיות - עדכון

א. משרדנו במשותף עם משרד עו"ד בלטר, גוט, אלוני ושות' מקדם תביעות משפטיות בסוגיות שונות השנויות במחלוקת עם הרשויות לעניין זכאות חקלאים לפיצוי על קיצוץ מכסות המים לשנים 2003 – 1999.

ב. להלן הנושאים הנבדקים והמטופלים לעניין תביעה:

1. הצריכה הקובעת לחישוב הפיצויים (ממוצע 98-96)- במקרים מסוימים הוקטנה הצריכה בפועל של ממוצע השנים 98-96 וכתוצאה מכך קטנה התמיכה לפיצויי מים של החקלאים. אופן חישוב זה לדעתנו שגוי ונוגד את החלטת הממשלה.

התביעה בקשר לסוגיה זו כוללת קיבוצים, מושבים וחקלאיים ונמצאת בשלבים סופיים לקראת הגשתה לבית המשפט.

2. בקשות לפיצויים שהוגשו באיחור - התביעה הוגשה בתאריך 2.9.04 בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו בשם חקלאים שהגישו בקשות לתמיכה בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2001 עד יום 31.10.02 (בהתאם לארכה שפורסמה ע"י משרד החקלאות) ואשר לגביהם נטען שאינם זכאים לפיצוי מאחר ובקשותיהם הוגשו באיחור.
נושאים נוספים המגובשים בימים אלו לכלל תביעה:

3. קבלת פיצויים בחריגה ממכסת המים השנתית עד 10%.

4. קריטריון הירידה בהכנסות.

5. דרך חישוב פיצויי המים לחברים במושב.

6. הקטנת כלל תקציב התמיכות לשנת 2002 ב – 35 מיליוני ₪.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר