מענקים למפיקי מים
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 15.8.04


ביום 28/7/04 פורסמו ברשומות תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראות שעה) (תיקון) התשס"ד - 2004.

להלן נוסח התקנות:
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 (ב) (3) לחוק המים, התשי"ט 1959 , ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
.1 במקום תקנה 11 לתקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג 2002 יבוא:
"תחולה 11. תקנות אלה יחולו על מים שהופקו או סופקו בשנים 2001, 2002, 2003 ו-
2004 , בשינויים המחויבים על פי הענין".
2. משמעות הארכת תוקף הוראות השעה גם לשנים 2004- 2003- הינה כי השינויים המהותיים שמתוכננים בחישוב עלויות המים לצורך קבלת המענקים (פורסמו בהרחבה במאמרנו מיום 17.5.04 "תקנות חדשות לחישוב הענקות למפיקי מים") נדחים בשלב זה לשנת 2005.

3. בעקבות פניות של משרדנו, הוחלט בנציבות המים לקזז סכומי מענקים המגיעים למפיקים מחובותיהם להטלי הפקה בשנים העוקבות (לדוגמא מענק 2002 יקוזז מחוב היטל הפקה 2003) ו/או מחוב תשלום מיוחד, כמו כן סיכמנו עם חשבות האגף להיטלים כי הקיזוז בחשבון המפיק יבוצע למועד זכאות המענק לריבית (סעיף 10 לתקנות) ולא ליום ביצוע הקיזוז.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר