תעריפי מים לצרכנים ביתיים בהתיישבות
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 24.5.04


1. בשנים האחרונות אוכלסו המושבים והקיבוצים בתושבים חדשים שאינם חברי האגודה, הזהות הכמעט מלאה שהייתה קיימת בעבר בין חברי האגודה וצרכני המים השתנתה. בחלק מהישובים מרבית התושבים הינם למעשה צרכנים רגילים של אגודה שיתופית המתפקדת כ"ספק מים".

2. משרדנו נדרש פעמים רבות לסוגיית תעריפי המים לשימוש ביתי הניתנים לגביה על ידי האגודה מצרכנים שאינם חברי אגודה.

3. סעיף 112 ב' לחוק המים מסמיך את שר הפנים לקבוע בתקנות (בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת) את תעריפי המים המסופקים על ידי רשויות מקומיות.
בתקנות אלו הגדרת רשות מקומית לא כוללת "יישוב מתוכנן"- מושב או קיבוץ.
4. בהעדר הוראות חוק "לישובים מתוכננים" ,מומלץ לאגודות להחיל באופן וולנטרי את תעריפי המים הביתיים הקבועים בתקנות הרשויות המקומיות ומתעדכנים מעת לעת.

ע"פ עדכון התעריפים האחרון מ1/6/03 שהעביר שר הפנים בועדת הכספים התעריפים הינם:
§ בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.192 ש"ח
§ בעד 7 מ"ק נוספים 4.492 ש"ח
§ בעד כל מ"ק נוסף 6.282 ש"ח
§ לגינון נוי פרטי – 3.192 ש"ח למ"ק (בהגבלה של 300 מ"ק לגינה לשנה).

המחירים כוללים קרן חידוש ציוד בסך 0.15 ₪ למ"ק ומע"מ.

5. לעניין תעריפי מים ביתיים לחברי האגודה, אין מגבלה חוקית לגבות מחברי האגודה, בעלי מפעל המים אשר נושאים בהשקעות מפעל המים, תעריף נמוך יותר, בכל מקרה על כל אגודה ואגודה לשקלל את מכלול היחסים בין התושבים לאגודה החקלאית נותנת השירותים בעת קביעת כללים לתעריפים.

6. לסיכום – ניתן לאמץ את תקנות התעריפים של הרשויות המקומיות לקביעת תעריפי מים לתושבים באגודה.

ע"פ מיטב ניסיוננו קביעת תעריף אחיד בגובה המדרגה הראשונה של תקנות התעריפים – כיום 3.192 ₪ למ"ק, מאפשרת תפעול כלכלי יעיל של מפעל המים.