תקנות חדשות לחישוב הענקות למפיקי מים
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 17.5.04


נציבות המים ואגף התקציבים במשרד האוצר מגבשים בימים אלו תקנות חדשות למתן הענקות למפיקי מים-שאמורות להחליף את תקנות המים (חישוב עלות המים) התשנ"ב - 1991 ואת תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה), (הוראת שעה) לשנים 1999, 2000, 2001, 2002 – בהתאמה.

להלן הוראות מתוך טיוטת התקנות החדשות המשנות מהותית את התקנות הקיימות.
1. התמורה הקובעת
"התמורה לכל מ"ק מים הגבוהה מבין זו על פי תקנות התעריפים וזו המפורטת כהכנסה ממכירת מים בדוחות הכספיים המבוקרים או המאושרים על ידי רואה חשבון של הספק, כשהיא מחולקת בכמות המים המסופקת, כפי שנמדדה בפועל בנקודת המעבר .
שונו התעריפים בתקנות התעריפים במהלך השנה בגינה ניתן המענק, תחושב התמורה הקובעת על פי ממוצע משוקלל של התעריפים שהיו בתוקף באותה שנה. השקלול ייעשה לפי משך הזמן שכל תעריף היה בתוקף במהלך השנה, כאשר לתעריפים שהיו בתוקף בחדשים יולי- ספטמבר של אותה שנה יינתן משקל כפול".
נקודת מעבר- אצל מפיק- פי הבאר או מקור השאיבה, אצל ספק – הנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן.
בתקנות הקיימות מחיר הייחוס לצורך קביעת גובה המענק היה מחיר מקורות הרלוונטי, א, ב, ג, תעשיה ובית.
2. חישוב עלות המים
א. "כל הערכים הכספיים, הנקובים בכללים אלו, יתואמו מהמדד הממוצע של השנה, אליה הם מתייחסים, למדד הממוצע של השנה, שלגביה נעשה חישוב עלות המים....... .
ב. חישוב עלות המים ייעשה אצל מפיק- על פי כמות המים המופקת, ואצל ספק- על פי כמות המים המסופקת.
ג. בחישוב ההוצאות המוכרות יובאו בחשבון אך ורק עלויות המתייחסות למערכת הפקת מים אצל מפיק ולמערכת הספקת מים אצל ספק ולא יובאו בחשבון עלויות המתייחסות למערכת חלוקת מים, אולם, במערכת חלוקת מים, המשמשת בחלקה גם כמערכת הספקת מים, ינוכו הוצאות מערכת החלוקה מסך כל עלויות ההספקה, באופן יחסי לכמויות המים המחולקות במערכת זו מתוך כלל כמות המים המסופקת בפועל והמחולקת".
3. עקרונות לחישוב ההוצאות המוכרות
"חישוב ההוצאות המוכרות ייעשה לגבי כל מפיק או ספק, על בסיס האמור להלן:
א. שיוך המפיק או הספק לאחת מן הקבוצות הבאות:
(1)
1.1 מפיק או ספק שכמות המים המוקצית לו היא עד 100,000 מ"ק לשנה.
1.2 מפיק או ספק שכמות המים המוקצית לו היא מעל 100,000 מ"ק ועד 1,000,000 מ"ק לשנה.
1.3 מפיק או ספק שכמות המים המוקצית לו היא מעל 1,000,000 מ"ק לשנה.
(2) המפיק או הספק נמנה על אגודת מים גדולה – אגודת המים בעמק חרוד, אגודת המים בעמק הירדן, אגודת מי גולן, אגודת חצבני דן, אגודת דן מזרחי וכל אגודת מים גדולה אחרת, שיקבע נציב המים לעניין זה. (להלן- אגודות מים גדולות).
ב. הממוצע של עלויות המים של המפיק או הספק בשנות הרישוי 1998-1996, אם היו כאלה, כפי שהוכרו על ידי נציב המים, כשהן מתואמות לשנויים בכמויות המים המופקות או מסופקות, כמפורט בכללים אלה ......, על עלויות העבר יחול מקדם התייעלות בשיעור של 0.5% לשנה לגבי אגודות גדולות ומפיק או ספק מעל 1 מלמ"ק לשנה- 1% לשנה, החל משנת הרישוי 2003.
ג. סך כל עלויות המים של המפיק או הספק, כשהן מחושבות כמכפלה של כמות המים המופקת או מסופקת, לפי העניין, בנורמות הקובעות עלות מירבית של הפקה והספקה לכל מ"ק של מים......
ד. סך כל עלויות המים בפועל של המפיק או הספק, כשהן מחושבות על פי רכיבי ההוצאות המוכרות, כמפורט בכללים אלה, כפי שדווחו לנציב המים בידי המפיק או הספק והוכרו על ידו.
ה. ההוצאות המוכרות יוגבלו כדלקמן:
(1) לעניין מפיק או ספק כמפורט בפסקה (א)- התוצאה הנמוכה ביותר המתקבלת מן האמור בפסקאות (ב),(ג) ו- (ד), בהתאמה.
(2) מפיק או ספק כמפורט בפסקה (א), שלא היו לו הוצאות עבר, כמשמעותם בפסקה (ב), יחושבו לו ההוצאות המוכרות על פי התוצאה הנמוכה ביותר המתקבלת מן האמור בפסקה (ג) ו-(ד), בהתאמה, במשך השנתיים הראשונות מכניסת כללים אלה לתקפם, החל מן השנה השלישית, ישמש ממוצע העלויות של השנתיים הראשונות כעלויות המים לצורך חישוב העבר, כהגדרתן בפסקה (ב) וההוצאות המוכרות יחושבו כמפורט בפסקה (1).
(3) לעניין אגודות מים גדולות – התוצאה הנמוכה ביותר המתקבלת מן האמור בפסקאות (ב) ו-(ד), בהתאמה.
4. פעילויות נוספות
(א) חישוב ההוצאות המוכרות יכלול אך ורק עלויות הקשורות ישירות להפקת מים ולהספקת מים.
(ב) מפיק או ספק, העוסק גם בפעילויות נוספות, שאינן קשורות ישירות בהפקה או בהספקה של מים (להלן – פעילויות נוספות), יעביר את הפעילויות הנוספות לתאגיד נפרד תוך פרק זמן שלא יעלה על שנתיים ימים מפרסומם של כללים אלה. עד להעברתן של הפעילויות הנוספות לתאגיד נפרד, כאמור, לא יכלול המפיק או הספק בהוצאות המוכרות את ההוצאות של הפעילויות הנוספות.
(ג) היו למפיק או לספק הכנסות מפעילויות נוספות, יכללו בהוצאות המוכרות רק הוצאות באותו יחס שבין ההכנסות מהפקה או הספקה של מים והפעילויות הנוספות.
(ד) היו למפיק או לספק "צדדים קשורים" או " בעלי עניין", כמשמעותם בחוק ניירות ערך התשכ"ח –1968 ובגילוי דעת מס 29 של לשכת רואי החשבון בישראל, או גופים שיש זהות או דמיון בבעלות בינם לבין המפיק או הספק, יביא את הדבר בכתב לידיעתו של נציב המים, יחד עם הבקשה להענקה, תוך ציון אותם "צדדים קשורים" או "בעלי עניין" או צדדים בעלי דמיון, והפעילות הכספית עמם, לרבות העסקאות במהלך השנה והיתרות לסוף השנה, הכל להנחת דעתו לש הנציב.

נציב המים רשאי שלא להכיר בעלויות הנובעות מעסקאות עם "צדדים קשורים" או "בעלי עניין" או צדדים בעלי דמיון כאמור.
5. מגבלת תקציב
"ראה נציב המים כי סכום הענקות לכלל המפיקים והספקים בשנת הכספים גבוה מהסכום שנקבע בתקציב לצורך מתן הענקות לפי כללים אלה, יורה כי יופחתו סכומי הענקות באופן יחסי, כך שסך כל סכומי ההענקות לא יעלה על התקציב כאמור שנקבע לשנת הכספים שבשלה משולמות ההענקות".
משרדנו גיבש הצעות שונות לפישוט התקנות ולהקטנת הפגיעה במפיקים, הצעות אלו הוצגו על ידינו בדיון שנערך בנציבות המים ב- 2.5.2004.