תחולת חוק תאגידי מים וביוב בחקלאות
בועז מקלר, רו"ח; יעקב צ'סנר, כלכלן, 6.11.2003


ח"כ שלום שמחון , יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת הגיש הצעה ב- 30.06.2003 לתיקון חוק תאגידי מים וביוב התשס"א–2001 (להלן – "החוק"). נדגיש כי להוראות החוק משמעות קריטית לעניין המשך קיום המערכת החקלאית הקיימת.

הוראות התיקון המוצע נועדו לשמור על היקף החקלאות הקיימת בדרך של מתן עדיפות להספקת קולחים לחקלאות.

למימוש מטרות החוק מוצע לאפשר לשר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול בתחום סמכויותיו בנושא משק המים והביוב במגזר החקלאי.

כמו כן מוצע, לכלול בין חברי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב נציג מתוך רשימת מומלצים שתוגש לשרים ע"י ארגון המייצג את מספר החקלאים הגדול בישראל .

לצורך הסדרת היחסים בין יצרן הקולחין והמשתמש, מוצע כי במקרים בהם איכות הקולחין ביציאה ממתקן טיהור השפכים הנה באיכות הנדרשת על פי דין הקיים, תעריף הקולחין ביציאה ממתקן טיהור השפכים יהיה אפס אגורות.

כמו כן מוצע כי ברמת טיהור טובה יותר יתאפשר לגבות תעריף הגבוה מאפס אגורות, באין הסכמה בין היצרן למשתמש מוצע כי נציב המים יקבע את המחיר בהתאם לחוק המים.

האגודות השיתופיות החקלאיות הינן הצרכניות העיקריות של מי הקולחין. ללא יצירת תנאים להספקה קבועה וסדירה של קולחין תאלצנה הרשויות לשפוך את מי הקולחין לים בד בבד עם ביצוע השקעות עתק להשגת רמת הטיהור הנדרשת. מאידך אספקת קולחין לאגודות החקלאיות דורשת השקעות ברמת טיהור נמוכה תוך שמירת ענף החקלאות כמקור תרומה לאיכות הסביבה.

לפיכך מוצע שלא להחיל החוק על פעילות המתבצעת בתחום שיפוט של מועצה אזורית על ידי חברה שמרבית בעליה הם אגודות שיתופיות חקלאיות הצורכות את מרבית המים או הקולחים המסופקים על ידי החברה כאמור. על פי הצעה ההתייחסות לאגודות החקלאיות תמשיך כבעבר במטרה שהאגודות החקלאיות ימירו מים שפירים במי קולחין וינצלו אותם לשימוש חקלאי. בכך יושג שימוש אופטימלי במשאבים במשק המים על רקע מצוקתו הקשה.