מענקים למפיקי מים בשנת 2002
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
מענקים למפיקי מים בשנת 2002
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 26.6.2003
ביום 11.6.2003 פורסם תיקון לתקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה) (תיקון) התשס"ג 2003 להלן "תקנות המענקים" .

משמעות התיקון הינה כי הכללים להענקות למפיקי מים בשנת 2001 יחולו גם בשנת 2002.

בתקנה 6 לתקנות המענקים נקבע כדלקמן:
"תקנות אלה לא יחולו על-
(1) מפיק או ספק הגובה תשלום מצרכניו בהתאם לתעריפים שנקבעו לפי חוק;
(2) מפיק או ספק של מים מותפלים, מי שפכים מטוהרים שלא לפי תקנה 4(ב) או מי שטפונות, ועל מפיק או ספק של מים שהוגדרו ברשיון ההפקה כמים מליחים לענין מטרות המים השונות;
(3) מפיק מים שלא שילם אגרת רשיון הפקה לפי תקנות המים (אגרות עבור רשיונות), התשמ"ח-1988(4), היטל איזון בהתאם להוראות החוק ותקנות המים (היטל איזון), התשמ"ז-1987(5) או היטל הפקה בהתאם להוראות החוק, בעד הפקת מים במשך השנה שלגביה מבוקש המענק או בעד שנים קודמות."
תשומת לב המפיקים מופנית למועדי ההגשה ולמועדי ההתחשבנות.
"
(א) מפיק או ספק הרואה עצמו זכאי למענק לפי תקנות אלה, יגיש בקשה לנציב המים ויצרף לה את כל המסמכים הנדרשים לחישוב עלות המים שלו; בקשה כאמור תוגש בתוך תשעים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה. (הדגשה שלנו – ב.מ.)
(ב) ....
(ג) אישר נציב המים כי מפיק או ספק המציא לו את כל המסמכים שדרש לביסוס הבקשה, והוא נמצא זכאי לסכום המענק, יערוך נציב המים, לא יאוחר מהיום ה- 120 מיום הגשת הבקשה או מיום הגשת המסמכים פי תקנת משנה(ב) לפי המאוחר ביניהם, חשבון סופי עם המפיק או הספק, באישור החשב הכללי, בהתאם לעלות המים המוכרת, וישולם לו המענק בניכוי סכומים ששולמו לו כמקדמה כאמור בתקנה 9, אם שולמו."
כאן המקום להוסיף כי נציבות המים בוחנת אפשרות לכלול בתקנות המענקים גם שאיבה נוספת כפי שהיה נהוג עד ביטול קרן האיזון בשנת 1999.