תוספת ריבית להענקות היטלי הפקה
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
תוספת ריבית להענקות היטלי הפקה
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן
1.5.2003
לאחרונה בחנו את פרשנות נציבות המים לסעיף 124 ט' לחוק המים לעניין הענקות היטלי הפקה.

להלן נוסח הכללים למתן מענקים למפיקים ולספקי מים שעלות המים שלהם גבוהה:
10(א) "הוראות סעיף 124 ט' לחוק, לעניין הפרשי הצמדה וריבית תחול מיום שאישר נציב המים כי המפיק או הספק המציא את כל המסמכים כאמור בסעיף 7(ג) ועד יום התשלום בפועל".
(ב) "הפרשי ההצמדה והריבית כאמור בפסקת משנה (א), יחושבו בשל התקופה שמסוף החודש לאחר יום הגשת הבקשה או לאחר הגשת המסמכים כאמור בסעיף 7(ב) לפי המאוחר מביניהם".
מבדיקות שערכנו התברר כי נציבות המים נוהגת במקרים מסוימים שלא עפ"י התקנות ומזכה את המפיקים בסכום הנומינלי בלבד.

נדגיש כי החל ב– 1.1.2003 שונה סעיף 124 ט' לחוק המים וקבע כי ריבית על פיגור בתשלום תהיה ריבית פיגורים לפי החשב הכללי (16.4%).

על פי הנחיות הביצוע של משרד האוצר לנציבות המים ריבית הפיגורים תחול אך ורק על חובות מפיקי מים ולא על הענקות שמועברות באיחור ע"י נציבות המים .