תשלום מיוחד - חריגות במים 1999
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
תשלום מיוחד - חריגות במים 1999
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 1.4.2003
בימים אלו קיבלו מפיקי וצרכני מים הודעת חיוב ב"תשלום מיוחד" עבור חריגות צריכת מים לשנת 1999, משלוח ההודעה לאחר למעלה מ- 3 שנים מתום שנת הצריכה/הפקה דורש הבהרות ומעורר שאלות משפטיות של שיהוי ו/או התיישנות.

בתקנות המים (תשלום מיוחד) התשל"ט- 1978 נאמר:
"בתום כל שנה ישלח נציב המים, לכל מי שהפיק או סיפק כמות מים נחרגת, הודעת חיוב על התשלום המיוחד החל עליו לגבי אותה שנה, בהתאם לכמות המים הנחרגת, למטרת הצריכה של המים ועל פי השיעורים האמורים בתקנה 2."
.....
" מפיק או ספק, שקיבלו הודעת חיוב כאמור בתקנה 3 , ישלמו את התשלום המיוחד שהוטל עליהם, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהיום שקיבלו את הודעת החיוב."
חישוב "התשלום המיוחד" נעשה על פי דיווחי ספקי/מפיקי המים כפי שנרשמו בספרי נציבות המים, כאן המקום להדגיש כי במקרים לא מעטים קיימים פערים שונים בין דיווחי הספקים/מפיקים לפיקוח בנציבות המים וכן טעויות סיווג שונות.

החל משנת 1999 ואילך לחריגה מהמכסה משמעות נוספת והיא ביטול הזכאות לפיצויי קיצוץ מכסות המים.

המלצתנו לכל המשקים שקיבלו הודעות על חיוב ב"תשלום מיוחד" לבדוק את כל בסיסי הנתונים של ההקצבות והאספקות.