לקש ןוילימ 30 ריזחהל םיבשומו םיצוביקמ תעבות הסנכה סמ תוביצנ
םימה תוסכמ ץוציק לע םייוציפה ךותמ