דרכי התמודדות עם הדרישה להחזר פיצויי המים
בועז מקלר, רו"ח 2/3/2003
עומדים כביכול בכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 5038 מתאריך 5/5/99.

דרישת נציבות מס הכנסה להחזר מתייחסת למי שלא עמד בתנאים הבאים :

א. ירידה בהכנסה – הכנסה מחקלאות באותה שנה לא ירדה בשיעור 10% (ביחס לשנת 99 ירידה של 15%) בהשוואה להכנסה ממוצעת מתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 96 – 98.

ב. חריגה מהקצאה – צריכת המים השפירים לא עלתה על החריגה המותרת מהקצאת המים לאותה שנה. דהיינו, צרכן שלא עמד במכסת המים שנקבעה לו ע"י הנציבות (כולל תוספות והפחתות שאושרו) וחרג בכמויות המים מעבר לחריגה המותרת.

ג. הגשת דו"ח סופי – בכללים להענקת התמיכה לחקלאים בגין הקיצוץ במכסות המים לשנים 1999, 2000 2001 נקבעו מועדים סופיים להגשת גמר חשבון: לשנת 1999 - 30/10/02, לשנת 2000 - 15/10/02, לשנת 2001 - 30/4/03.

עמידה בדרישות הבאות:

1. מס הכנסה קיבל מהחקלאי דין וחשבון לשנת המס הרלוונטית וכן אישור צריכת המים ע"י נציבות המים (האגף לניהול וצריכה).

2. החקלאי הגיש דין וחשבון ו/או אישורים כאמור עד לתאריך שנקבע בארכה לגבי השנה הרלוונטית.


לכל חקלאי (צרכן מים) הזכות לערער על דרישת מס הכנסה להחזר פיצויי המים. את הגשת הערר על הדרישה להחזר פיצויי המים עבור השנים 1999, 2000 יש להגיש לא יאוחר מ- 15.3.03.

על פי הודעת נציבות מס הכנסה ערעורים שיוגשו לאחר המועד (15.3.03) לא יתקבלו.

על פי הודעת מס הכנסה נושאי הערר הם:

א. אי ירידה בהכנסות – לעניין זה יש להגיש באורים, נתונים וחישובים מתאימים מתוך הדוחות הכספיים לכל אחת מהשנים הרלוונטיות.

ב. חריגה מההקצאה – לעניין זה יש לשלוח את האישורים המתאימים לסוגי המים השונים המאושרים ע"י נציבות המים בלבד.

לעמדתנו, שאינה סותרת את החלטת הממשלה, חקלאי שעמד בקיצוץ מכסות המים, גם אם לא במלואה, זכאי לפיצוי עבור הנזק הכלכלי שנגרם לו.
נציין כי בענין תביעת חקלאים להפרשי הצמדה וריבית על פיצויי הקיצוץ מכסות המים בשנת 1991 (ת"א 890/94) קבע בין השאר כבוד השופט דוד חשין כי הפיצויים נועדו לתמרץ החקלאים לציית להוראות הקיצוץ ולהגן על המגזר החקלאי מפגיעה הרסנית.

לענין קריטריון העמידה בירידה ברווח מחקלאות ראו מאמרינו מיום 2.6.00 "הערכות חשבונאית בנושא קיצוץ מכסות המים – 2000", מיום 29.6.01 "קריטריון הירידה ברווח מחקלאות כתנאי לקבלת פיצויי המים", ומיום 15.7.01 "פיצויי מים- קריטריון הירידה ברווח- ניתוח חשבונאי" .

נוכח פניות רבות של חקלאים גיבשנו צוות של רואי חשבון וכלכלנים הערוך להתמודד עם דרישות החזר פיצויי המים שהגיעו לאחרונה מנציבות מס הכנסה.

הצוות פועל בשיתוף פעולה עם עורכי דין ממשרד בלטר, גוט, אלוני ושות', למיצוי הפעולות המשפטיות לביטול הדרישות להחזר פיצויי מים ולקבלת פיצויי המים במלואם.

מומלץ לכל חקלאי שקיבל דרישה להחזר פיצויי מים לפנות מידית לועדת הערר ולבחון אפשרות להתמודדות משפטית לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לו עבור הנזק הכלכלי שנגרם לו.