העלאת הריבית על תשלומים מיוחדים למים והיטל הפקה
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 21.1.2003
במסגרת תיקוני חקיקה שעברו בכנסת בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 2003, שונה סעיף 124 ט' לחוק המים:

בחוק המים, התשי"ט-1959, בסעיף 124ט, בסופו יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תשלום מיוחד לפי סעיף 124א וכן היטל הפקה לפי סעיף 116, שלא שולמו במועד החיוב, ישולמו בצירוף ריבית בשיעור ריבית פיגורים החשב כללי, בחישוב יומי ממועד החיוב ועד תשלומו בפועל; בסעיף קטן זה, "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות."

תחילת השינוי מ- 1 לינואר 2003.

משמעות השינוי הינה כי חובת הפיגורים בגין תשלום מיוחד והיטלי הפקה יחויבו מעתה בריבית פיגורים בסך 1.4083% חודשי ו- 16.9% בחישוב שנתי (הריבית משתנה מעת לעת).

בדברי ההסבר לחוק נאמר כי מטרת השינוי הינה לתמרץ מפיקי מים לשלם את החיובים במועדם.

כאן המקום לציין כי בכללים למתן מענקים למפיקים ולספקים על מים שעלותם גבוהה נקבע בסעיף 8 הוראות שונות כדלקמן:

"(1) הוראת סעיף 124 ט' לחוק, לעניין הפרשי הצמדה וריבית, תחול מיום שאישר נציב המים כי המפיק או הספק המציא את כל המסמכים כאמור בסעיף 7(ג) ועד יום התשלום בפועל.

(2) הפרשי ההצמדה והריבית כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בשל התקופה שמסוף החודש לאחר יום הגשת הבקשה או לאחר הגשת המסמכים כאמור בסעיף 7 (ב) לפי המאוחר ביניהם".

סעיף 124 ט' (א) לחוק המים קובע כי "תשלום לפי חוק זה שלא שולם במועד החיוב ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית".