תביעה להשבת כספים מקרן איזון
בועז מקלר, רואה חשבון; צ'סנר יעקב, כלכלן, 30/12/2002
במסגרת התמחות משרדנו בנושאי מים שונים, פעלנו יחד עם משרד עורכי-דין אסנת נווה ושות' להגשת תביעה בשם 50 קיבוצים ומושבים כנגד מדינת ישראל להשבת כספים שנגבו מהם שלא כדין באמצעות קרן האיזון לדמי מים בשנים 1998-1992.

הסעד המתבקש מבית המשפט הינו סעד הצהרתי לפיו יוצהר כי תאגיד ששמו "קרן האיזון לדמי מים", שהוקם מכח חוק המים, התשי"ט- 1959, פעל בניגוד להוראות מפורשות בחוק בכך שגבה שלא כדין תשלומים של "היטל איזון" ו"תשלום מיוחד" וזאת בניגוד להגבלות ולסייגים המפורשים בחוק המים.

כמו כן התבקש בית המשפט להצהיר כי על קרן האיזון להחזיר את כל התשלומים שניגבו שלא כדין בשנים 1998-1992.

להלן תמצית הטענות בתביעה:

1. התאגיד פעל בניגוד לסעיף 116א לחוק המים אשר קבע הנורמה הבסיסית לפיה מטרתה האחת והיחידה של קרן האיזון היא להוות מערכת איזונים בין מחירי המים באזורי הארץ השונים.

2. התאגיד פעל בניגוד לסעיף 123 לחוק המים המגביל מפורשות צבירת עתודות בשיעור שלא יעלה על עשרה אחוזים מהכנסות קרן האיזון בכל שנת תקציב או על חמישים אחוזים מהכנסות קרן האיזון בשנה קודמת, הנמוך שביניהם.

3. התאגיד פעל בניגוד לסעיף 118 לחוק המים אשר הגביל גביית היטלים המשמשים ליצור חקלאי ותעשייתי לפחות בעשרים אחוזים מכלל הכנסות קרן האיזון.


התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים ביום 14/11/2002.