קיצוצים בפיצויי מכסות המים
בועז מקלר, רואה חשבון, 12.12.2002
נוכחנו כי צרכני מים רבים שעמדו בקיצוץ מכסות המים שלהם בשנים 1999 עד 2002 אינם מפוצים על הנזק הכלכלי הכבד שנגרם להם.

בפס"ד שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי השופט דוד חשין בענין זכאותם של חקלאים להפרשי הצמדה על פיגור בתשלום הפיצויים על קיצוץ מכסות המים נאמר ע"י השופט כי תשלום הפיצויים נועד להקל על החקלאים את המצוקה הכלכלית שנגרמה להם ולהגן על המגזר החקלאי מפגיעה הרסנית.

במהלך טיפולנו בקיבוצים, במושבים ובחקלאים רבים נוכחנו כי אינם דורשים את מלוא הפיצויים המגיעים להם.

כמו כן הסתבר לנו כי בדיקת הקריטריונים שנקבעו לעמידה בזכאות לפיצויים אינה מבוצעת במקרים רבים כראוי, כך גם לענין התייחסות לסוגי המים השונים ולעריכת חשבון הירידה הנדרשת בהכנסה החייבת במס.

כתוצאה מכך חקלאים רבים אינם מקבלים את מלוא הפיצויים המגיעים להם וחלקם אף נדרש להחזיר את סכומי הפיצויים שקיבלו.

אנו ממליצים לקיבוצים, למושבים ולחקלאים לעמוד על זכויותיהם לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים להם ולשקול הגשת תביעה משפטית במקרים בהם החקלאים אינם מפוצים על הנזק שנגרם להם עקב קיצוץ מכסות המים.