פיצויים בגין קיצוץ במכסות מים 2002
מאת בועז מקלר, רו"ח; צ'סנר יעקב, כלכלן, 30.5.2002
לריכוז המאמרים של בועז מקלר, רו"ח
למדור מים - באתר חקלאות
1. ביום 28.04.02 אושרה ע"י הממשלה הרפורמה בתעריפי המים. מהחלטה זו נגזר אישור ברמה העקרונית של הענקת תמיכות בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2002.

בסעיף 7 לרפורמה נקבע כי :

" בכל שנה בין השנים 2002-2004 בה יהיה קיצוץ אדמיניסטרטיווי במכסת המים השפירים לחקלאות, תינתן תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים בגין הפגיעה בהכנסותיהם מחקלאות צמחית ומדגה ...... " .

2. ביום 24.06.02 תוצג בפני מועצת המים הרפורמה ובתום הליך פורמלי של שמיעת התנגדויות תובא לאשרור בועדת הכספים של הכנסת, לאחר אישור בועדת הכספים יוציא משרד החקלאות הודעה לציבור החקלאים על ה"פיצוי" בגין קיצוץ במכסות המים לשנת 2002.

3. באיחור של מספר חודשים מועברים רשיונות המים למרבית החקלאים, רמת הקיצוץ גבוהה במעט מהשנה החולפת וזאת בעיקר בגלל קיצוץ נוסף של 1% ברמה הארצית עפ"י דרישת משרד החקלאות וכן הגדלת מפתחות ההקצבה לצריכה ביתית.

4. בימים אלה עורכים במשרד החקלאות ובאגף מס ההכנסה את הכללים והטפסים לתמיכה (פיצוי) בגין קיצוץ מכסות המים לשנת 2002 על בסיס החלטות הממשלה 5038 מיום 05.05.99 והחלטה 1740 מיום 28.04.02.

5. בבחינה ראשונית של הכללים והטפסים שנערכה על ידינו נמצא כי בוצעו מספר שינויים חלקם מהותיים בתנאים לחישובי הזכאות לפיצוי.

6. לא למותר לציין כי טרם נפרץ "מחסום" מניות ג' מקורות קרי, דרישת האוצר להשבה למדינה
ללא תמורה של המניות המוחזקות בידיי החקלאים כתנאי להעברת תמיכות ומענקים
מהמדינה.

7. אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד להגשת התביעות על הקיצוץ במכסות המים תוך יישום נכון שנדרש ביחס לשנים 1999, 2000, 2001.