תובשייתהב םייתיב םינכרצל םימ יפירעת
13.3.2002 ,ילכלכ ץעוי ,בקעי רנס'צ ;ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
רבעב תמייק התייהש האלמה תוהזה ,םישדח םיבשותב םיצוביקהו םיבשומה וסלכוא תונורחאה םינשב .1
לש םיליגר םינכרצ השעמל םניה םיבשותה תיברמ םיבושיהמ קלחב .התנתשה םישמתשמהו הדוגאה ירבח ןיב
.הז ןינעל "תימוקמ תושר"כ תדקפתמה תיפותיש הדוגא

.םייתיב םינכרצמ הדוגאה ידי לע היבגל םינתינה םימה יפירעת תיגוסל תובר םימעפ שרדנ ונדרשמ .2
.תוימוקמה תויושרב תוגוהנה םימ יפירעת תונקת תא ירטנלוו ןפואב ליחהל הניה תודוגאל ונתצלמה

םימה ינכרצמ םוכס לכ תובגל ןנכותמ בושי הניהש הדוגאה לע הלבגה ןיא , םויכ יקוחה בצמב .3
תונקתו , יקוח , קצומ ןגוע לע ןעשהל יוצר הדוגאל םיבשותה ןיב םיסחיה לולכמב ונתעדל ךא םייתיבה
.הזכ ןגוע תווהמ ולא

.2000 תנש יאמ שדוחמ וניה םיפסכה תדעוב םינפה רש ריבעהש ןורחאה ןוכדעה .4

: ןורחאה ןוכדעה י"פע תיתיב הכירצל םימל םיפירעתה
. ק"מל ח"ש 2.65 םהמ קלח וא םינושאר ק"מ 8 דעב ·
. ק"מל ח"ש 4.00 םיפסונ ק"מ 7 דעב ·
. ח"ש 5.87 ףסונ ק"מ לכ דעב ·
.(הנשל הניגל ק"מ 300 מ רתוי אל לש הלבגהב ) ק"מל ח"ש – 2.65 יטרפ יונ ןוניגל ·
.ק"מל ח"ש 0.21 ןולמ יתבלו הישעתל , תואלקחל םימל הקולח תואצוה ·
.ק"מל ח"ש – 0.55 םייתיב םימל םימ תוכרעמ חותיפו שודיח , םיינישל ןרקל היבג ·

.מ"עמ םיללוכ םייתיב םימל םיפירעתה לש םיריחמה
םוכיסל .5
ולא תוארוה ץמאל ןתינ תויפותישה תודוגאב .תוימוקמה תויושרב תובייחמה תונקת ןניה ולא תונקת
.הדוגאה תויושר תטלחה י"פע

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה