תוינמ תבשהב םייוציפו םיקנעמ תלבק תיינתה
תורוקמ
24.1.2002 ,ןלכלכ ,בקעי רנס'צ ;ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
תורוקמ תוינמ "תמאלה"ל יללכה בשחה ,רצואה דרשמ דצמ הכרעמ תלהנתמ םינורחאה םימיב
.תוימוקמ תויושרו םיאלקח , תויאלקח תודוגא , םייתלשממ אלה םימרוגה ידיב תוקזחומה

:2001 ילוימ הלשממ תטלחה לע תססובמ יללכה בשחה תייחנה

עויסו םיקנעמ ימולשת תוברל תיתלשממ הכימת לכש ךכ לועפל הלשממה ידרשמ לכ תא תוחנהל"
לע רותיוו "תורוקמ" תרבח תוינמ תקנעה דגנכ קר רבעות ,אוהש גוסו ןימ לכמ יתלשממ
".לארשי תנידמ תבוטל (תמייקו הדימב) ןתאצקהל תוכזה רבדב הנעטה

ימולשת ריבעהל אל הסנכהה סמ ףגאל רצואב יללכה בשחה הרוה ,וז תיללכ היחנה תרגסמב
תורוקמ תוינמ לע שארמו בתכב רותיו אלל םיאלקחל םימ תוסכמ ץוציק ןיגב תוכימת
.םדי לע תוקזחומה

'ג גוסמ תוינמ תורוקמ תרבח התצקה ,םיעבשה תונש יהלש דע יכ ,ריהבהל םוקמה ןאכ
תוינמ לש ילכלכה ךרעב ןוידה ,יכ ףיסונ .הרבחהמ םימ תויוכז תשיכרמ קלחכ םינכרצל
ינפב תיטופיש הערכהל דמוע תוימוקמה תויושרהו םיאלקחה ידיב תויוצמה 'ג גוסמ תורוקמ
.םיקיזחמה דחא ידי לע השגוהש העיבתב ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב

זכרמה לא הנידמל תוינמה תבשהל ושרדנ רשא תובר תוימוקמ תויושר לש תוינפ תובקעב
,בתכנ הבו תקמונמ תעד תווח ימוקמה ןוטלשה זכרמל יטפשמה ץעויה איצוה ,ימוקמה ןוטלשה
תושר התוא לש ןניינק ןניה תוינמה ,תימוקמה תושרל תוינמה וצקוהש עגרהמ" :ראשה ןיב
."תימוקמ

:תעדה תווחב רמאנ דוע
תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) הנידמה קשמב םירדסהה קוח תעצה תניחב"
הקיקחל והשלכ ןוקית לע תדמלמ הניא -– 2001 ב"סשתה (2002 םיפסכה תנשל תילכלכה
תוינמב תוימוקמה תויושרה לש ןניינק לע עיפשהל ידכ הב שיש השדח הקיקח וא/ו תמייקה
"ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב הרבחה

תכרעמה ישאר םג , הבורקה הלשממה תבישיב וז הרזומ היגוס תולעל ןנוכתמ תואלקחה רש
.רצואה לש הריבס יתלבה השירדה תרסהל םילפטמ תיאלקחה

לש ידוסי רוריבל דע תורוקמ תוינמ לע רותיו לכ לע םותחל אל םיקשמל םיצילממ ונא
.היגוסה

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל