םהירבחל םיצוביקב תולחנה ךויש
25.10.2001 ,ח"ור רלקמ זעוב
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
:יללכ

םייוניש עצבל םישקבמה םירבח לש בור םייק םיבר םייפותיש םיבשומ / םיצוביקב .1
רבחל תורשפא ןתמו רוצייה תויוכז ,םיסכנה לש תיברמ הטרפה םתיצמתש םייתרבחו םיילכלכ
.ויתויוכז תא שירוהל / רוכמל / שממל

לע תולעבב והשלכ יוניש רשפאמ וניא יפותישה בשומה/ץוביקה לש תיאלקחה תצבשמה הזוח .2
.ויסכנ תיברמ תא םיווהמו ץוביקה לש תצבשמה הזוח תרגסמב םירכחומה ןיעקרקמה יסכנ

יפכ ץוביק לש םיילכלכ םייתרבחה תונורקעה תופקשמ תיאלקחה תצבשמה הזוח תוארוה .3
תולבגומ יתלבה היינבה תויורשפא ןוגכ תונורתי הז הזוחל .רבעב םינש תורשע ךשמב ויהש
תא שממל רבחל רשפאלו תולחנה לצפל תורשפאה רסוח ןוגכ תונורסחו הנחמה חטשב םירבחל
.םיבשומב תולחנה ילעב םירבחל ןנד תמדקמ ןתינש יפכ ויתויוכז

לש וז איה םהיתויוכז תא שממלו טירפהל םירבחה ןוצרל יוטיב תנתונה תובשייתהה תרוצ .4
.וירבחו םידבועה בשומ לש תיאלקחה תצבשמה הזוחב יוטיב תלבקמה םידבוע בשומ

הפיסאה ידי לע םיעבקנה םינוירטירקב דמועש ימל הריכמל תנתינה הלחנ רבח לכל וז ךרדב
.תיללכ הפסאב תולוק בור לבקמו תיאלקחה תיפותישה הדוגאה לש תיללכה

הקלח : םהיניב ירקיעהו םיקלח רפסממ תבכרומ איה םלוא לוציפל תנתינ הניא הלחנה .5
(ר"מ 55 תב םירוה תדיחיו תחא לכ ר"מ 160 תונב תודיחי יתש) הלחנ לכב םירוגמה תקלח 'א
תושעיהל תבייח התריכמ םלוא חטש תודיחי רפסמל תיזיפ תלצופמ תויהל הלוכי 'א הקלח
.תומלשב

הזוחל דצ הניה תיאלקחה תיפותישה הדוגאה .הדוגאה ידי לע ףתושמב תוקזחומ תוקלחה ראש
הדוגאה תצבשמ לכ לש רישיה רכוחה ללכ ךרדב איהו לארשי יעקרקמ להנמ לומ הריכחה
.םירבחה תולחנ לכ תא תללוכה
םידבוע בשומל ותכיפהו ץוביקב תולחנה ךויש ךלהממ תונורסחהו תונורתיה
: תונורתי

היבגל תמייקו תיטילופה תשקה ינווג לכ תא הצוח םידבוע יבשומ לש תובשייתהה תרוצ (א)
םייק אלש בצמ ,הכומנ םיבשומה ירבח לש םהיתויוכזב העיגפל תוריבסה .רוביצב הבחר המכסה
תויוכז םוסרכ תנכסב תוכשמתמו תונוש תוביסמ תאצמנה תיצוביקה תובשייתהה תרוצ יבגל
.ידימת

.ץוביקב םהיתויוכז שירוהל/ רוכמל /שממל/ רחסל םירבחה ןוצרל ידיימ ןורתפ (ב)

הייסולכוא תובכש ברקב לודג שוקיב הל םייקו עודיו לבוקמ גשומ הנה הלחנ (ג)
לכל תיסחי הלחנ תריכממ גישהל ןתינש ההובגה הרומתה ךכמ רזגנ תויתוכיא
.תרחא הפולח

תריכממ ןה הרומתה .דחוימב לודג שוקיב ץוביקב הנחמה חטשב עקרק תדומצ הינבה חטשל (ד)
.םיבר םיצוביקב תויעב ןורתפל יפסכ רוקמ שמשל היושע תולצופמ תודיחי תריכממ ןהו תולחנ
תודיחי 2 תפסות ירק תולחנה יוביעל תויתשתה רשכ םדוקה ודיקפתב הלשממה שאר לש ןויערה
.הלחנה ךרע תא חיבשיו הלעי הרומתב םרכומלו םלצפל תורשפא ןתמ ךות םירוגמ

תצבשמה תועקרק תיברמ ןדבוא תבייחמה יתליהק בושייל ךופהל הפולחה לומ ןורתי (ה)
יוכיסה ןדבואו םידבוע בשומב הלחנ גתומל שיש ףסומה ךרעה ןדבוא ךות רוצייה תויוכזו
הפולחכ םויכ תגצומה הנחמה חטשב םירוגמה תודיחי יוביע לש ןויערה שומיממ תונהיל
.תצבשמב תיאלקחה עקרקה לע דועיי יונישל תויוכזב התחפהל

.םינקדזמה םיצוביקל תומרותו תוריעצ הייסולכוא תובכש תכישמ (ו)

.עצוהש יפכ תופסונ םייתשל תורשפאו הלחנל םירוגמ תודיחי שולשל תויוכז תלבק (ז)

הדותע תחטבהו תובוח יוסיכל תושיואמ אלה תולחנה לש תידיימ הריכמל תורשפא (ח)
.היסנפ תונרקו תיראוטקא

.םקשמ תא םייקל תלוכי ירסחו םילבגומ םירבחל תולחנה לוציפל תורשפא (ט)

ךישממ ןבל הלחנה תרבעהל תורשפאה לש רישי לעופכ ץוביקל הרזח םינבה תכישמ (י)
.תורורב תועודי ויתויוכזש

לע תורישי הקלח וא הלחנה לכ םושיר תרשפאמ 823 רפסמ לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה (אי)
.םייפותיש םירפכבו םידבוע יבשומב הלחנה לעב רבחה םש
: תונורסח

. החפשמ לדוגו קתו יפל םירבחל םיסכנה ךויש ךילהת תובכרומ (א)

.תולחנה תריציו םירבחה ןיב םירוגמה ישרגמ לש יזיפה לוציפה תובכרומ (ב)

תולחנה ןקתל רבעמ בא יתב רפסמ םהל םיצוביק םיצוביקב ךלהמה תובכרומו ישוק (ג)
.תוירוד בר תוחפשמ לש ןמויקו
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל