שינוי הקיבוץ למושב – נוהל ועדת פרוגרמות
 

מאי 2007

 

שינוי הקיבוץ למושב – נוהל ועדת פרוגרמות

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר באמצעות ועדת פרוגמות עדכן ב- 2.5.2007 את נוהל "עקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי". 

להלן הנוהל בנוסחו המלא אשר נערך על ידי גב' רותי פרום – אריכא מנהלת הרשות לתכנון ומר רענן אמויאל מרכז ועדת פרוגרמות.

 

"פתיחה

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר במגמות ובשינויים המהותיים המתרחשים בקיבוצים בישראל, ובמיוחד בכל הקשור למגמות ההפרטה ופירוק המבנה השיתופי. תהליכים אלה, החלים על מרבית הקיבוצים בישראל, לעיתים קשים וכואבים, מתבטאים כיום בעיקר בהתאמות ובשינויים פנימיים תוך שמירה על המסגרת הכוללת האירגונית של הקיבוץ. לפני מספר חודשים קבעה ועדה אשר מונתה ע"י ממשלת ישראל כי יש לאפשר את שינוי המבנה הקיבוצי הבסיסי תוך שמירה על מספר עקרונות בסיס.

 

במסגרת הועדה לסיווג הקיבוצים נקבע כי יתאפשרו שתי הגדרות קיבוציות: הקיבוץ השיתופי והקיבוץ המתחדש. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר וחושב, לאור מגמות השינוי, כי יש לאפשר לקיבוץ לשנות את סיווגו ולחדול מלשמש עוד כקיבוץ. למשרד ברור כי שינוי סיווג למושב עובדים / כפר שיתופי הינו אפשרות ליצירת מסגרת אירגונית חדשה ויציבה ברוח הזמן. מסגרת אשר תמשיך ותקיים את המבנה והחיים הקהילתיים – כפריים – חקלאיים, תוך שמירת אדמות היישוב כחקלאיים.

 

רקע

 

קביעת העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי נעשתה על בסיס:

 

1.                   לימוד הנושא ברשות לתכנון.

2.                   דיון מכין והעלאת דילמות בשיתוף נציגי מחוזות המשרד אצל מנכ"ל משרד החקלאות.

3.                   דיון מומחים, אליו הוזמנו נציגים בעלי רקע וניסיון רב במגזר הכפרי.

4.                   דיונים והתייעצויות שהביאו לעדכון הנוהל על בסיס הניסיון ולאור התקדמות התהליכים.

 

 

תהליך

 

התהליך לאישור תוכניות לשינוי סיווג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר יכלול שני שלבים:

 

1.                   דיון בועדת הפרוגרמות בתכנית שינוי הסיווג לרבות הפרוגרמה המעודכנת של הישוב, כהכנה להמלצת יו"ר ועדת הפרוגרמות לשר החקלאות, בכפוף להשלמות הנדרשות (יכול להתפצל לשלב המלצה עקרונית ושלב המלצה לאישור).

 

2.                   אישור שר החקלאות ופיתוח הכפר לשינוי הסיווג.

 

 

עקרונות בסיס

 

פתרון ייחודי – כל יישוב יידרש לפתרון ייחודי בהתאם לתנאיו הייחודיים.

 

המלצה – החלטה ראשונית ועקרונית של ועדת הפרוגרמות לשינוי סיווג קיבוץ, עוד בטרם הושלמו כל החומרים וההבהרות הנדרשות.

 

תוקף ההמלצה – ההמלצה הראשונית והעקרונית לאישור שינוי הסיווג תותנה בהשלמת מסמכים ו/או אישורים בתוך שנה. ועדת הפרוגרמות תהיה רשאית להאריך את תוקף ההמלצה.

 

החלטה – שינוי הסיווג והפרוגרמה הסופית של היישוב יידונו ויאושרו בועדת הפרוגרמות רק לאחר קבלת מלוא החומר וההבהרות הנדרשות. בהתאם לכך תמליץ יו"ר הועדה לשר לאשר את שינוי הסיווג.

 

אישור שינוי הסיווג – אישור שר החקלאות ופיתוח הכפר.

 

 

תנאים מקדמיים

 

מטרות שינוי הסיווג – תהא העדפה למטרות אשר מקורן בשינוי חברתי ו/או אירגוני ולא למטרות של השבחת הקרקע.

 

מיקום הישוב – ועדת הפרוגרמות תביא בחשבון בהחלטותיה את מיקום הישוב. שינוי הסיווג ייבחן ביישובים אשר למדינה יש אינטרס בקיומם במקומם הנוכחי משיקולים התיישבותיים וביטחוניים, ואינטרס בהמשך האחיזה בקרקע בדרך של עיבוד הקרקעות הכלולות במשבצת החקלאית שלו.

 

חריגה מתחום תכנית מאושרת – התכנית הפיזית של היישוב תהיה בגבולות התכנית המאושרת ובהתאמה לתנאים הטופוגרפיים וסטיות מקנה מידה. החריגה מתחום התכנית המאושרת תתאפשר במידה ויוכח כי הינה הכרחית ובכל מקרה תהיה צמודת דופן לשטח המחנה הקיים. החריגה תתאפשר אך ורק בשטחי משבצת היישוב, אך עם זאת ניתן יהיה לבצע המרה בשטחי משבצת במקביל לתהליכים לשינוי סיווג. בהחלטת הועדה יובהר כי שינויים בתכנית המאושרת הינם בכפוף להחלטות מוסדות התכנון.

 

היקף האוכלוסיה הקיים – נדרשת מסה קריטית של תושבים כבסיס לשינוי סיווג.

 

החלטת האסיפה הכללית – נדרשת החלטת אסיפה מאושרת כדין אשר בה מבוקשים השינויים הנדרשים בתקנון (לשם שינוי הסיווג). החלטת האסיפה, אשר תכלול בין היתר את הבטחת זכויותיהם של חברי הקיבוץ במתכונת דומה ל"ערבות הדדית" תופנה לועדת הפרוגרמות בצירוף עמדה התנועה הקיבוצית.

 

תנאים תכנוניים ופרוגרמטיים

 

היקף יחידות הדיור – בעקרון, תכנית לשינוי סיווג לא תחרוג במס' יחידות דיור מהמספר המקסימלי המותר בתמ"א 35 או על פי החלטות מוסד תכנון. יח"ד נוספות מעבר ליחידת דיור אחת לכל נחלה תהיינה בהתאם למספר היחידות המקסימלי המותר לפי תכנית מאושרת. היחידות הנותרות הללו יחולקו בין החברים.

 

מספר הנחלות – תוספת לתקן מספר הנחלות המתוכננות תידון רק אם מספר בתי האב גבוה מתקן מספר הנחלות. התקן יעודכן כך שמספר הנחלות המקסימלי ייקבע לפי מספר בתי האב שאושר בהליך שיוך דירות או בתהליך זהה. לועדת הפרוגרמות הזכות לקבוע תקן נחלות אשר אינו תואם למספר בתי האב בקיבוץ. תוספת הנחלות תיעשה על בסיס המשבצת הקיימת של הקיבוץ ותתאפשר כאשר תקן גודל הנחלה לא קטן מ-30 דונם. תוספת הנחלות תידון בנפרד, לאחר השלמת כל הדרישות של ועדת הפרוגרמות במסגרת שינוי הסיווג, ואישורה יהיה חלק מאישור שינוי הסיווג.

 

אמצעי ייצור – נשמר עקרון ההקצאה בהתאם לתקן מספר הנחלות. לא תעשה תוספת אמצעים (קרקע ומים) במהלך שינוי הסיווג. במקרה בו ישוב מעוניין להפחית את מספר הנחלות ואת אמצעי הייצור בהתאמה, יהווה היבט זה שיקול נוסף במכלול השיקולים לשם קבלת ההחלטה.

 

גודל חלקת המגורים – גודל החלקה ייגזר מהאפשרויות התכנוניות לאור מס' הנחלות, שטח המחנה בתוך הקו הכחול, מס' יחידות הדיור בנחלה והאפשרויות לפעילות פל"ח בתוך החלקה. קביעת הגודל תעשה בתיאום עם מוסד תכנון (הועדה המחוזית ותמ"א 35) ובהתאמה להחלטת ממ"י בדבר חלקת המגורים.

 

פיצול חלקת המגורים – פיצול חלקה יהיה עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 

הרחבה קהילתית – מימוש שינוי הסיווג אפשרי גם על חשבון תוכניות מאושרות להרחבות קהילתיות.

 

השטחים החקלאיים – נשמרות שתי אופציות: חלוקת השטחים החקלאיים המשותפים לחברים, או המשך עיבוד השטחים החקלאיים במשותף. יש להציג את הפעילות החקלאית הקיימת והמתכוננת כחלק מהפרוגרמה היישובית המעודכנת.

 

תעסוקה – התייחסות לזכויות תעסוקה בחלקות המגורים תהיה ביחס למצאי זכויות התעסוקה הקיימות. הגדרת זכויות התעסוקה תהיה כפופה להחלטות מוסדות התכנון.

 

שיוך דירות – במידה וישוב המעוניין בשינוי סיווג החל בתהליך של שיוך דירות נדרשת התייחסות ועדת הפרוגרמות למצבי הביניים ושילוב בין שני התהליכים.

 

 

מסמכים ואישור נדרשים

 

לקראת דיון בשינוי סיווג יש להמציא את מסמכי הבסיס הבאים:

 

פירוט הבקשה – יוגש מסמך המפרט את הבקשה ואת הנימוקים לשינוי המבוקש (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).

 

מפת תב"ע בה מוצע המבנה התכונני החדש (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).

 

פירוט הנכסים המשותפים במשבצת ובתחום שטח המחנה והיקף הבינוי כולל הזכויות הקיימות בשטחי התעסוקה (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).

 

החלטת אסיפה – נדרשת החלטת אסיפה בדבר הפיכת קיבוץ למושב עובדים והשינוי התקנוני הנדרש.

 

החלטת האסיפה תכלול התייחסות להבטחת זכויותיה של אוכלוסיית הקיבוץ בכלל ואוכלוסיה הקשישה והחלשה בפרט. ההחלטה תלווה במסמך מחייב בו יפורטו הזכויות והצרכים להבטחת אוכלוסיה זו. המסמך יאושר ע"י גורם מקצועי מוסמך (רו"ח, עו"ד) ויועבר לחוות דעת התנועה המיישבת.

 

אישור ברית פיקוח ו/או רשם האגודות לתקפות האסיפה.

 

רשם האגודות השיתופיות – נדרשת התייחסות וחוות דעת הרשם.

 

המועצה האזורית – נדרשת התייחסות וחוות דעת המועצה האזורית.

 

התנועה המיישבת (התנועה האם) – נדרשת התייחסות וחוו"ד.

 

בכל יישוב, בהתאם לבחינה הפרטנית, תשמר האפשרות לבקש מסמכים והבהרות נוספים".

 

לעדכון אודות התקדמות תהליך שינוי סיווג הקיבוץ למושב, צורת ההתיישבות הקיימת היחידה המתאימה  לקיבוץ מתחדש, ראו מאמרנו  "שינוי הקיבוץ למושב".

 


"עקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי"
"שינוי הקיבוץ למושב"