השוואה בין מסלולי תיאגוד לצורך מפעל חקלאי מאושר
 

השוואה בין מסלולי תיאגוד לצורך מפעל חקלאי מאושר

בועז מקלר, רו"ח

 

בטרם התאגדות למפעל חקלאי מאושר בכל צורה שהיא, רצוי לשקול את מכלול הפרמטרים השונים בין צורת התאגדות אחת לאחרת, על יתרונותיהם וחסרונותיהם, ולבחור בצורת ההתאגדות האופטימלית המתאימה והמגשימה את מטרת יוצריה.

 

מצ"ב השוואה תמציתית בין מסלולי התאגדות של חברה בע"מ, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ושותפות מוגבלת, ביחס לפרמטרים שונים.


שותפות

 

חברה

אגודה שיתופית

 

חד שלבי, כל שותף ביחס לחלקו

דו שלבי:

במישור החברה ובמישור היחיד-   בחלוקת הרווחים

דו שלבי או חד שלבי במישור החברים, לפי בחירת האגודה

מיסוי

 

 

 

 

פטורים ממס

חייבים במס

פטורים ממס

מענקי מדינה הוניים

 

 

 

 

אין מסלול חלופי  - צפוי מסלול חלופי נוסף

- מסלול חלופי -   פטור ממס 5 שנים, דיבידנד 36.25% צפוי מסלול חלופי נוסף

 

אין מסלול חלופי – צפוי מסלול חלופי נוסף.

חוק עידוד השקעות הון בחקלאות

שיעור מס מופחת 30% - במסלול מענקים (*)

שיעור מס מופחת 25% דיבידנד 15% -  במסלול מענקים(*)

שיעור מס מופחת 25% דיבידנד 15% -  במסלול מענקים(*)

 

 

 

 

 

לא רלוונטי

 

יש דרישה – 30%

בדר"כ לא רלוונטי

הון מניות נפרע

יחיד, תאגיד מכל סוג שהוא

יחיד, תאגיד מכל סוג שהוא

יחיד, אגו"ש אחרת, תאגיד מסוג אחר -  בכפוף לתנאים מסוימים

 

מי יכול להיות חבר

לכל הפחות שניים, לכל היותר 20 (למעט חריגים)

 

ללא הגבלה, אפשר גם יחיד

כשאחד החברים תאגיד, לפחות שניים.

כשכל החברים יחידים לפחות 7.

מספר חברים

הסכם

תקנון + הצהרת דירקטורים ראשונים

 

תקנון + הצהרת מייסדים

מסמכי יסוד (הגשת בקשה לרישום)

רק זכויות ממוניות אך לא את החברות בעצמה

חופשית. במניות למוכ"ז- כפוף למגבלות בתקנון

 

כעיקרון אסור להעביר, אולם האגודה יכולה לפדותם

 

העברת זכויות  בתאגיד

בהסכמת השותפים. בשותפות מוגבלת- בהסכמת שר המשפטים

רוב רגיל אא"כ נקבע בתקנון אחרת

באסיפה ובהחלטה מיוחדת, אלא אם אישר הרשם מראש את השינוי

שינוי מסמכי יסוד

 רשם השותפויות

רשם החברות

 

רשם האגו"ש

כפיפות

שר המשפטים

שר המשפטים

 

שר העבודה (התמ"ת)

השר האחראי

יש

יש

אין

עלויות שנתיות ועלויות רישום

 

רק אצל הרשם ומוגבל ביותר

אצל הרשם ובמשרדי החברה

אצל הרשם ובמשרד האגודה

 

פומביות המסמכים

הסכמה של כלל השותפים, אא"כ הותנה בהסכם אחרת

רכישת מניה, סמכות אישור או סירוב בחברה פרטית, לפי התקנון

על פי תקנון האגודה אישור האסיפה הכללית לאחר המלצת הועד. בן זוג ובן ממשיך- חברות סטטוטורית/ קביעת בוררות

קבלה לחברות

אין

 

אין

מקובל לדרוש

דמי כניסה

חלק בשותפות

מניה או תעודת מניה

 

מניה , דמי חבר או השתתפות בהון (למעט בקיבוץ)

 

ביטוי החברות

אין, למעט השותפים המוגבלים

 

יש במניה או בערבות

 

יש: במניה, בהשתתפות בהון האגודה או בערבות (פס"ד פרי העמק)

 

הגבלת אחריות חברים

לפי הסכם

יש ונפוץ ביותר

 

אין,  למעט חריגים

זכויות שונות

כקבוע בהסכם

קולות לפי כמות המניות כנקבע בתקנון

 

בד"כ לכל חבר קול אחד, כאשר ליו"ר דעה מכרעת.

 

זכות הצבעה

כקבוע בהסכם

בהרמת יד או בקלפי.  בחברה ציבורית -באמצעות שלוח ע"י כתב הצבעה

 

בהרמת יד , בקלפי או במשאל

דרכי הצבעה

ניתן לעיקול ושיעבוד

ניתן לעיקול ושיעבוד

לא ניתן לעיקול ושיעבוד.

 

עיקול ושיעבוד

מניות החבר

פשוט יחסית

 

מורכב

מורכב

פ  י  ר  ו  ק

בר הורשה

בר הורשה

בר הורשה

הורשת הזכויות בתאגיד

 

       *           ניתן לקבל הטבות מס בלבד, על פי אישור מנהלת השקעת הון בחקלאות, במקום בו לא ניתן לקבל מענק הן מסיבת איזור העדיפות (איזור ג') והן מסיבת ניצול תקציב המענקים במלואו באיזורי עדיפות א' או ב'.

 

 

למפעל חקלאי הזכאי להטבות ע"פ חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, מומלץ בדרך כלל על תיאגוד בדרך של אגודה שיתופית חקלאית.


למסמכים אחרונים של בועז מקלר, רואי חשבון