התחייבות לרישום משכנתא על מגרשי הקיבוץ ו/או חבריו

 
התחייבות לרישום משכנתא על מגרשי הקיבוץ ו/או חבריו


התחייבות לרישום משכנתא על מגרשי הקיבוץ ו/או חבריו

בועז מקלר רו"ח

 

 

 

קיבוצים שהחליטו על שיוך דירות

 

הנהלת המינהל בהחלטתה מס' 1498 מתאריך 9.11.05 דנה בנושא קיפאון הבניה בקיבוצים אשר להם "יום קובע" לשיוך דירות לחברים.

 

הנהלת המינהל אישרה באותה החלטה לגבי שיפוץ והרחבת בתים קיימים לחברים הזכאים לשיוך, לנסח מכתב לבנק המאשר כי החבר המבקש להרחיב את ביתו ו/או לשפצו יהיה זכאי לאחר אישור התכנית המצויה בתהליך תכנוני לבצע עסקה לשיוך הדירה ע"פ החלטה 751 ולחתום על חוזה חכירה עם המינהל.

 

מכתב כזה נוסח, אולם מאינפורמציה שקיבלנו, הבנקים אינם מסתפקים בנוסח שאושר ע"י המינהל כדי לתת משכנתא.

 

לעניין הקצאת מגרשים לחברים שהצטרפו לאחר "היום הקובע" עפ"י החלטה 751 ראו מאמרנו "הקצאת מגרשים לחברים שהצטרפו לאחר "היום הקובע"

 

 

קיבוצים שלא החליטו על שיוך דירות

 

ביחס לקיבוצים שלא החליטו על שיוך דירות נתקבלה החלטה נוספת בישיבת הנהלת המינהל מיום 4.5.2006  (החלטה מס' 1594) לפיה המינהל יסכים לתת התחייבות לרישום משכנתא על שטח ספציפי מתוך שטח המחנה, שיוגדר עפ"י תשריט. התנאים למתן התחייבות לרישום משכנתא למגרש מסוג זה יקבעו ע"י  האגף המשפטי של המינהל.

 

 

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר