הקצאת מגרשים לחברים שהצטרפו לאחר "היום הקובע"
 


 


מאי 2006

 

הקצאת מגרשים לחברים שהצטרפו לאחר "היום הקובע"

בועז מקלר רו"ח

 

החלטת הנהלת המינהל

 

 

1.                   בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1594 מיום 4.5.2006 נקבעו בין השאר כללים להקצאת מגרשים לחברים חדשים (אשר הצטרפו לאחר "היום הקובע") בקיבוצים שהחילו עליהם את החלטה 751 של  מועצת מקרקעי ישראל  (שיוך דירות).

 

 

2.                   להלן נוסח החלטת ההנהלה:

 

"בקיבוצים שהחליטו על שיוך, תתאפשר עריכת עסקה מול חבר קיבוץ חדש (שהצטרף לאחר השיוך) בגין מגרש למגורים. לפי החלטת מועצה 959, וחתימה על הסכם פיתוח בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:

 

א.     קיומה של תכנית שהומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית, בה מוגדר המגרש.

 

ב.     הסרת שעבודים הקיימים על המגרש.

 

ג.       גריעת שטח המגרש משטח המשבצת של הקיבוץ, ובכלל זה גריעתו מחכירת הקיבוץ, אם רשומה בטאבו, ותיקון הפרצלציה של שטח המשבצת בהתאם.

 

ד.     שטח המגרש המבוקש, הן בתכנית הקיימת והן בתכנית החדשה מיועד למגורים.

 

ה.     לא תהיה התחשבנות לגבי גודל המגרש אם היקף הבינוי נשאר קבוע.

 

ו.       לא ייחתם חוזה חכירה לפני אישור סופי של התכנית.

 

האגף המשפטי ינסח התנאים למתן התחייבות לרישום משכנתא למגרש מסוג זה."

 

 

הפקעת זכויות היסטוריות

 

 

3.                  החלטה 751 וגם החלטה 979 (המוצעת) מפקיעות חלקים משמעותיים מזכויות הקיבוץ בחלקת המגורים מאחר ולקיבוץ זכויות משפטיות מלאות  בחלקת המגורים.

 

יש להתייחס לקרקעות שטח המחנה המיועדות ואף משמשות במשך עשרות בשנים למגורים כאל קרקע עירונית לכל דבר ועניין.

 

משמעות עמדתנו היא שהקיבוץ זכאי להיוון בשיעור דמי חכירה מינימלי של (3.75% בתוספת מע"מ) של כל בתי המגורים והמגרשים הקיימים בשטח המחנה.

 

באשר למגרשים שאינם מבונים בהם דנה החלטת המינהל דלעיל, יחול לדעתנו שיעור דמי חכירה על ההשבחה בלבד (בנוסף להיוון הבסיסי) הנובעת מפיצולם משטח המחנה, ולפיכך יגיע שיעור דמי החכירה הכולל (עפ"י השמאות ההשבחה) לכדי 20%-10% בלבד מהשווי המלא של מגרשים אלו.

 

המלצות

 

4.                   לקיבוצים אשר קיבלו החלטות לשיוך דירות עפ"י 751 ו/או מתעתדים להחיל עליהם את החלטה 979 מומלץ לבחון החלטתם מחדש נוכח הנגיסה המשמעותית  בזכויותיהם המשפטיות בחלקת המגורים כתוצאה מיישום החלטות אלו והיותו של הנזק בגין החלטות אלו בלתי הפיך.

 

לדעתנו, מאבק משפטי על הזכויות בחלקת המגורים הכרחי במצב העניינים הנוכחי.

 

לעניין הקיבוצים המתחדשים קיימת דרך אחת ויחידה לשמירה על הזכויות, והיא – שינוי הסיווג למושב.

 

 

 

 

 

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר