הפיכת קיבוצים למושבי עובדים - החלטת הממשלה
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
הפיכת קיבוצים למושבי עובדים - החלטת הממשלה
בועז מקלר, רו"ח 28.2.2003
החלטת הממשלה
להלן החלטת הממשלה מיום 7 לפברואר 2003 בדבר "תנאים לשינוי מעמד קיבוץ/מושב שיתופי למעמד מושב עובדים/כפר שיתופי":
"מחליטים, להטיל על ועדה בראשות יועץ ראש הממשלה להתיישבות, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובהשתתפות נציג רשם האגודות השיתופיות, נציג מינהל מקרקעי ישראל, נציג משרד האוצר, נציג משרד המשפטים ונציג משרד הפנים לקבוע את התנאים שיאפשרו שינוי הסיווג של קיבוץ/מושב שיתופי המבקשים לשנות את סיווגם למושב עובדים/כפר שיתופי.
הועדה תבחן את המקרים של הישובים שפנו בעניין זה ותגיש סיכום עמדות והמלצות לממשלה בתוך 60 יום.
סיכומי הועדה לא יכללו המלצות ביחס לשינוי יעוד מקרקעי האגודה, למעט אם יידרשו רק לצורך ועקב שינוי הסיווג".
להלן דברי ההסבר שלוו להחלטת הממשלה:
"מספר ישובים מיישובי קו התפר, נקלעו למשבר כלכלי-חברתי-דמוגרפי חמור אשר מאיים על המשך קיומם במתכונת הנוכחית, הישובים פנו בבקשה לשנות סיווגם.
לשינוי של קיבוץ או מושב שיתופי יש השלכות על מערכת הזכויות והחובות שבין האגודה ו/או חבריה לבין המדינה וזאת בנוסף לשינוי במרקם החיים הפנימי, העברת האחריות לפרנסת החברים, לביטחונם הסוציאלי מהאגודה אל הפרט, בין היתר, העברת גורמי הייצור של היישוב לחבריו והקצאת הנחלות הקיימות בכל אחד מהישובים הנ"ל לחבריו.
הישובים יד חנה (קיבוץ), מי עמי וצור נתן (מושבים שיתופיים) מבקשים את השינוי.
הואיל ומדובר בשינוי סיווג מרצון מומלץ שהועדה תידון במקרים אלה שהונחו כבר על שולחן הגורמים הרלוונטיים".
הודעת משרד החקלאות
להלן הודעת משרד החקלאות בעניין החלטת הממשלה מיום 7 לפברואר 2003 בדבר "תנאים לשינוי מעמד קיבוץ/מושב שיתופי למעמד מושב עובדים/כפר שיתופי":
"הממשלה אישרה את הצעת ההחלטה שהגישה שרת החקלאות, ציפי לבני, לקבוע את התנאים להפיכת ישובים שיתופיים (קיבוץ או מושב שיתופי) למושבי עובדים, במידה והם מעונינים בכך. ההחלטה קובעת כי תמונה ועדת מנכ"לים, בראשות יועץ ראש הממשלה להתיישבות, שתבחן את עניינם של היישובים שפנו וביקשו את השינוי, ותגיש המלצותיה לממשלה תוך 60 יום. על פי ההצעה ישתתפו בועדה נציג משרד החקלאות, רשם האגודות השיתופיות, נציג מינהל מקרקעי ישראל, נציג האוצר, נציג משרד המשפטים ויועץ ראש הממשלה להתיישבות.
בדברי ההסבר להצעה ציינה לבני כי קיבוץ יד חנה והמושבים השיתופיים מי עמי וצור נתן, שלושתם יישובי קו התפר, נקלעו למשבר כלכלי – חברתי – דמוגרפי, ומבקשים לשנות את סיווגם מיישוב שיתופי למושב עובדים, דבר שיאפשר את המשך קיומם והתבססותם באזור בו הם נמצאים.
לשינוי סיווג היישובים יש השלכות על מערכת הזכויות והחובות שבין האגודה לבין המדינה. תפקידה של הועדה, שתוקם על פי החלטת הממשלה, לקבוע את התנאים לפיהם יוקצו נחלות לחברי האגודה והתנאים לחלוקת אמצעי ייצור.
לבני הבהירה כי ההצעה אינה טומנת בחובה שינוי ייעוד נדל"ני של אדמות הקיבוצים והפיכתן מאדמות חקלאיות לאדמות מגורים. לפיכך היא איננה קשורה להחלטות בג"צ או להחלטות הנוגעות לתמורה בעת שינוי ייעוד קרקע. מטרתה של ההצעה לאפשר צורת חיים חקלאית שונה.
לבני הדגישה כי המדינה אינה מתערבת בהחלטות חברתיות ואינה יוזמת הליך של שינוי צורת ההתיישבות השיתופית. אולם, מאחר והיו פניות של יישובים שנקלעו למצוקה, על המדינה לקבוע את התנאים שיאפשרו ליישובים אלו, כדרך התמודדות עם המשבר, לשנות את צורת ההתיישבות. "הממשלה מעודדת הקמת יישובים חדשים ומכירה בצורות ההתיישבות שונות. אין שום הגיון שלא נאפשר ליישובים החפצים בכך לעבור מצורת התיישבות אחת לשנייה. רשם האגודות מכיר במספר הגדרות של אגודות שיתופיות ושינוי סיווג של יישוב הוא למעשה מעבר ממבנה ארגוני אחד לשני".
לבני הדגישה כי היא רואה חשיבות לאומית בקיומם בחוסנם של יישובי קו התפר, וכי המעבר מצורת התיישבות אחת לשנייה תאפשר להם להתמודד עם המשבר החמור, המאיים על המשך קיומם במתכונת נוכחית."
עוד בנושא...
הודעת משרד החקלאות בנושא, 9.2.2003
כתבה מה"ארץ" בנושא, 10.2.2003
שיוך נחלות והפיכת קיבוץ למושב עובדים, רו"ח בועז מקלר, 14.1.2003