2003 ראורבפב 10 ,ג"סשת א רדאב 'ח ינש םוי
חדשותכלכלהגלריהספורטהעיתון המודפסמדריך טלוויזיהארכיון הארץלא רואים עבריתדף הביתתמיכה ושירותחלון החדשות של הארץwww.haaretz.com
ספדומה ןותיעה
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןמוי
קטייה
םוסרפו קוויש
תימלוע הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
ףלוחה עובשה
תימויה הרוטקירקה
ץראה תונש 85
םוריח תויונרות
הלכלכ << תספדומה הרודהמה
םיבשומל םיצוביק תבסה לע ץילמת תיתלשממ הדעו
רואמ ויז תאמ
םהלש םייסנניפה םיישקל ןורתפכ - םיצוביקה לש םדמעמ יוניש
ינביל יפיצ
שבגתש הדעו תמקה לע לומתא הטילחה הלשממה
תא תונשל רשפא היהי ןתרגסמב רשא תוצלמה
יבשומל םייפותיש םיבשומו םיצוביק לש םדמעמ
תרש התלעהש העצה תובקעב תאז .םידבוע
ופתתשי הבש הדעווה .ינביל יפיצ ,תואלקחה
,תואלקחה ,הלשממה שאר ידרשממ םיגיצנ
יעקרקמ להניממו םינפה ,רצואה ,םיטפשמה
.םוי 60 ךותב היתוצלמה תא שיגת ,לארשי

עקרק תמייק םידבוע בשומב םג ץוביקל המודב
,הבש הדוגאה ירבח לכ תולעבב תאצמנה
.םייאלקח םילודיגל שומיש השענ ,המגודל
קיזחמ בשומב רבח לכ ,ץוביקל דוגינב םלואו
יאמצע ןפואב תושעל לוכי אוה הבש הלחנב םג
.התריכמ ללוכ ,רחא וא יאלקח שומיש

םא יונישה תא עצבל ושקבי םיצוביק תורשע יכ םיכירעמ תובשייתהה תועונתב
תואלקחב םיקסוע םניא רבכש םיצוביקב רבודמ .העצהה תא רשאת הדעווה
םיצוביקב רבודמ רחא הרקמב .יאמצע ןפואב םתסנרפל תושעל םישקבמ םהירבחו
רשפא .בצמה יונישל ףונמ הדעווה תטלחהב םיאורו םיילכלכ םיישקב םייוצמה
לש ירוקמה רפסמהמ ןטק תוחפשמה רפסמ םהבש ,הלא םיצוביק יכ חינהל
תולחנ המכ רוכמל ושקבי ,םינשה ךשמב םירבחה רפסמ תומצמטצה בקע תולחנה
.םהיתובוח יוסיכל

רוצו ימע ימ ,הנח די םיצוביקה 2001-ב ושיגהש השקב תובקעב התלעוה העצהה
ירוא ד"וע ,תויפותישה תודוגאה םשר .ןוחמש םולש ,זאד תואלקחה רשל ןתנ
ןכתיי ןכלו ,ימע ימ ץוביק לש דועייה יונישב בתכב הכימת עיבה ,ןמגילז
.ללוכ ךלהמב םג ךומתי יכ

ירבדל .רלקמ זעוב ח"ורב רתיה ןיב ורזענ ,םיישקל ועלקנש םיצוביקה תשולש
רבכ םהל רשפאמה ,םיבושיי 150 לש תורודל הריכחה הזוחב ףיעס םייק ,רלקמ
הזוחב 2'ד 21 ףיעס יפ לע .בשומל ץוביקמ תובשייתהה גוס תא תונשל התע
- ץוביק הניאש תיאלקח הדוגאל ךופהל שקבמה ץוביק ,ןייצמ אוה ,הריכחה
הנוממה וא תואלקחה רשש דבלבו ,שדח הריכח הזוח לע ומע םותחי להנימה
לע םותח וניאש ימ םג .ול הצקויש חטשה תא עבקיו ותמכסה תא ןתיי ומעטמ
תוינידמ יפ לע הז ףיעסמ תונהיל לוכי ,רלקמ ףיסוה ,ירוקמ הזוח
.להנימה

ינביל .הנידמה תפוקל תיפסכ תולעב ךורכ וניא םיצוביקה דמעמ יוניש
םיצוביקה תומדא לש ינ"לדנה דועייה יונישב העצהב רבודמ ןיא יכ הריהבה
.היינבל תואלקחמ

תוטלחהל וא םיאלקחה ץ"גבב ןידה קספל הרושק הניא וז ,הפיסוה ,ןכל
..עקרקה תורשפהל עגונב הנורחאב ונתינש להנימה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Ha'aretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ