שיוך נחלות והפיכת קיבוץ לכפר שיתופי – עדכונים
בועז מקלר, רואה חשבון, 14/1/2003
הקמת ועדת שרים לשיוך נחלות
לשינוי הסיווג של קיבוץ או מושב שיתופי יש השלכות על מערכת הזכויות והחובות שבין האגודה ו/או חבריה לבין המדינה וזאת בנוסף לשינוי במרקם החיים הפנימי, העברת האחריות לפרנסת החברים, לביטחונם הסוציאלי מהאגודה אל הפרט, בין היתר העברת גורמי הייצור של היישוב לחבריו והקצאת הנחלות הקיימות בכל אחד מהישובים הנ"ל לחבריו.

ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה החליטה ב- 30 בדצמבר 2002 על הקמת ועדה בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובהשתתפות רשם האגודות השיתופיות, נציג מינהל מקרקעי ישראל, נציג משרד האוצר, נציג משרד המשפטים ויועץ ראש הממשלה להתיישבות, לקבוע את התנאים שיאפשרו שינוי הסיווג של קיבוץ/מושב שיתופי לכפר שיתופי.
קיבוץ יד חנה, והמושבים השיתופיים מי עמי וצור נתן הגישו כבר בקשה לשינוי סיווג והואיל ומדובר בשינוי סיווג מרצון הוחלט שהועדה תידון במקרים אלה שהונחו כבר על שולחן הגורמים הרלוונטיים.
בפניית שרת החקלאות ציפי ליבני לועדה הודגש כי "המדינה צריכה לקבוע את המסלולים האפשריים לשינוי הסיווג של יישובים שיביעו רצון לבצע שינוי כזה. לא יתכן כשמדובר בהתיישבות חדשה המסלול הוא ברור וידוע אבל המדינה לא מסוגלת לאפשר מעבר מצורת התיישבות מאחת לשניה".
הועדה שהוקמה אמורה לבחון את המקרים של הישובים שפנו לשינוי סיווג זה ותגיש המלצות לממשלה בתוך 60 ימים.
שיוך דירות לעומת שיוך נחלות
קיבוצים ומושבים שיתופיים רבים פנו אלינו לאחרונה בשאלה האם מהלך שיוך הדירות עלול להכשיל ו/או לעכב את מהלך שיוך הנחלות והפיכת הקיבוץ לכפר שיתופי.
בשמונה השנים האחרונות סיימנו טיפול בהעברה לחברים של מעל 1200 דירות ב- 14 מושבים שיתופיים בהם נרשמו הדירות על שם החברים.
מניסיוננו בשיוך הדירות נוכחנו כי במרבית המקרים הופרטה במקביל גם המסגרת השיתופית למסגרת אשר אינה תואמת את המסגרת המשפטית של המושב השיתופי.
במרבית המקרים החברים מבקשים גם שיוך מלא של שאר הזכויות באגודה, אולם חוזה החכירה של המושב השיתופי/ הקיבוץ אינו מאפשר שיוך הנכסים.
יותר מכך, עצם השינוי הארגוני מהווה הפרה יסודית של חוזה המשבצת מצב היוצר איום ממשי על נכסי הקיבוץ/ המושב השיתופי שלא ניתן להתעלם ממנו.
הדרך האפשרית והמעשית להתאמת המסגרת המשפטית למסגרת הפעילות הכלכלית המופרטת החדשה שנוצרה היא על פי הוראות סעיף 21(ד)(2) להסכם החכירה לדורות המאפשרות שיוך הנחלות לחברים והפיכת הקיבוץ לכפר שיתופי.
לאחרונה פעלו קיבוצים רבים לקבלת החלטה על "היום הקובע" לענין שיוך הדירות ולקבלת אישור ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות.
להלן המלצתנו להחלטה בענין היום הקובע לשיוך הדירות אשר תותנה במיצוי מהלך שיוך הנחלות:
א) במטרה ליצור רשת בטחון שתעגן זכויות החברים בדירותיהם. אנו ממליצים לקבל החלטה בדבר שיוך דירות לחברים.
ב) יחד עם זאת, כמטרה שלא לחסום אפשרות הקיבוץ/ המושב השיתופי להפוך לכפר שיתופי ולשייך הנחלות לחברים. אנו ממליצים כי בגוף ההחלטה יופיע סעיף לפיו יושעה מהלך שיוך הדירות עד שימוצו כל הפעולות לשיוך הנחלות לחברים והפיכת הקיבוץ לכפר שיתופי.
ג) אנו ממליצים כי בהחלטה בדבר שיוך הדירות והנחלות ישולב סעיף יציאה לפיו עם קבלת החלטת האסיפה הכללית על הפיכת הקיבוץ לכפר שיתופי תבוטל ההחלטה בדבר שיוך הדירות לחברים.

החלטת ועדת פרוגרמות על שיוך נחלות
ב- 19 לדצמבר 2002 קיבלה ועדת פרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח של משרד החקלאות החלטה לשיוך נחלות והפיכת מושב שיתופי מי עמי לכפר שיתופי/ מושב עובדים.