ןיעקרקמב דועיי יוניש יוסימ
27.12.2001 ,ןועמש דדוע ד"וע ;רלקמ זעוב ח"ור
רלקמ זעוב ח"ור לש םירמאמ זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
יללכ
עוריא הווהמ ןיעקרקמב דועיי יוניש םאה הלאשב ועבוה תובר תועדו ובתכנ םיבר םירמאמ
הנתשמ ןמז רובעכו ,יאלקח שומישל ןיעקרקמב קיזחמ רכוחש םירקמב תררועתמ הלאשה .סמ
.תופסונ תויוכז רכוחל קינעמ לארשי יעקרקמ להנימו ןיעקרקמה דועיי

םירבוסה שיו ןיעקרקמב הקסע הווהמ תופסונה תויוכזה תקנעהש םירבוסה םידמולמהמ שי
הלבגמ תרסהב אלא רבודמ ןיא אליממ ןיעקרקמב הריכח תוכז רכוחל התיה םדוק םגו ליאוהש
.ןיעקרקמב הקסעב רבודמ ןיאו

טפשמה תיב . ףוחה ירדה ןיינעב ןוילעה טפשמה תיבב בוש הנורחאל הנודינ וז הלאש
יכ עבקו עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב דילש ררעה תדעוב ןתינש ןידה קספ תא ךפה ןוילעה
איה דועייה יוניש תקסע יכו הנובה תשרפב ןוילעה טפשמה תיבב העבקנש הכלההמ תוטסל ןיא
תניחבב
.ןיעקרקמ יוסימ קוחב התועמשמכ ןיעקרקמ תוכז לש הריכמ

.ןידה קספב ועבקנש תוכלהה תאו רוערעבו ררעה תדעוב ןידה קספ תא הרצקב רוקסנ ןלהל

תודבועה
לחה הנש 49 לש הפוקתל םנוד 263 -כ ולדוגש חטשב הריכח תוכז התיה ףוחה ירדה תרבחל
.תואלקחל התיה הריכחה תרטמ .1.5.55 מ

םע הקסע ךורעל 1992 תנשב להנימה רשפיא לארשי יעקרקמ להנימ לש 533 הטלחה תובקעב
.םוקמב גוהנה ריחמהמ 51% לש םולשת דגנכ היינבל ורשפוהש םנוד 105 יבגל תרכוחה

יפ לע עקרקה לוצינ הל רשפיאש להנימה םע שדח חותיפ הזוח לע המתח ףוחה ירדה תרבח
.שדחה דועייה

.ןיעקרקמ יוסימ קוח תניחבמ סמ עוריא וז הקסעב האר חבש סמ להנמ

:הערכהל ודמעש תולאשה
?השיכר סמב תבייח תררועהו ןיעקרקמב הקסע הווהמ להנימל םולשתה םאה .1

דעומ םאה ?סמה רועישו השיכרה דעומ והמ ףוחה ירדה ידי לע תויוכזה תריכמ תעב .2
סמ אוה סמה רועישו ,1992 אוה השיכרה םויש וא ,18% סמה רועישו ?1955 אוה השיכרה
.יברימ

תיזוחמה ררעה תדעו תקיספ
ימידקת ןיד קספב עבק עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב דילש ררעה תדעוב ידעלג טפושה דובכ
.ןיעקרקמב הקסע הווהמ וניא םירוגמל תואלקחמ ןיעקרקמב דועייה יוניש יכ

:ררעה תדעו יקומינ

תוכזב הכז הנוקה םאה ,איה ,קוחה יפל הריכמ התיה םא ,קודבל ידכ ,ןוכנה ןחבמה"
.םכסהה ינפל ול התיה אלש תוכז ,םכסהה יפ לע ,תיטפשמ

תוכז ,תרערעמל וקינעה אל ,םינווהמה הריכחה ימד םולשתו דועייה יוניש ,יחכונה הרקמב
.ןכ ינפל הל התייה אלש ,השדח תיטפשמ

המושר התיה וז תוכזו ,ןיעקרקמ םתוא יבגל הריכח תוכז תרערעמל התיה , 1.5.55 םוימ
תרערעמל הראשנ תיטפשמ תוכז התוא .(רוערעה תעדוהל םיחפסנה האר) ןיעקרקמה םושיר תכשלב
.להנימל םולשתה רחאל םג

שומישה ןפואב יולת אוה ,דיחיה ינושה .התנוש אל (ןיעקרקמה תריכח) תיטפשמה תוכזה
םג הרתוה , ןכמ רחאלו תואלקח יכרוצל קר רתומ היה שומישה ,הליחת ןכש ,ןיעקרקמב
.היינב
תוכזב םייונישל אלו םידדצה ןיב םייזוחה םיאנתל רושק ,שומישה ןפואב יוניש ,םלוא
".ןיעקרקמה יבגל תיטפשמה

ןוילעה טפשמה תיב תקיספ
הווהמ דועיי יוניש יכ עבקו ררעה תדעו לש הטלחהה תא ךפה ןוילעה ש"מהיב ליעל רומאכ
.ןיעקרקמב תויוכז תשיכר

עבוקו לארשי יעקרקמ להנימ םע ףוחה ירדה תרבח המתחש שדחה חותיפה הזוח תא חתנמ ש"מהיב
.תמדוקה תיאלקחה הריכחה הזוח תא תלטבמש תיתוהמ הנוש השדח הקסעב רבודמ השעמלש

הריכחה הזוחל רכז וב ןיאו ) ,השדח הריכחב וב רבודמש ךכב יד אל ,חותיפה הזוחל רשאב"
לשמל הלוע רבדה .חותיפה הזוח יאנתב הדימעב תינתומ הריכחהש אלא ,(ירוקמה יאלקחה
:הזוחל חיתפהמ

רחאל קרו םדקומ יאנתב שרגמה תא םזויל ריכחהל ןכומ היהי להנימהו ליאוהו
ושמשיש ידכ חותיפה תפוקת ךות םינבמה תא וילע הנביו שרגמה תא חתפי םזויהש
הז הזוח לש םיאנתה רתי לכ תא אלמיש יאנתבו האצקהה תרטמל


הזוח ותוא יפ לע ןכש ,םלועה ןמ רבע יאלקחה הריכחה הזוחש רבדה שוריפ
.היצפוא תפסותב ,2004 תנש דע הריכח תוכז ףוחה ירדה תרבחל התייה , ירוטסיה
,דוע תמייק הניא תירוקמה התנוכתמב הריכחה תוכז ,חותיפה הזוחה תורשקתהה םע
תנעטל דוגינב .חותיפה תושירדב הדימעב תעכ יולת לכהו התנתשה הריכחה תפוקת
תורשקתהב אלא ,דבלב ילמרופ-ינכט יונישב וניא רבודמה , ףוחה ירדה תרבח
".השדח תיתוהמ הקסעב

ןיעקרקמב הקסע הווהמ וניא ינונכת דועיי יוניש
ןונכתה תויושר י"ע השענה ינונכת דועיי יוניש ןיב ןיחבמ ןידה קספב ןוילעה ש"מהיב
עקרקה קיזחמ לבקמ הב לארשי יעקרקמ להנימ םע הקסע תרגסמב השענש דועיי יוניש ןיבל
.תורחא תופסונ תויוכז
תובקעב תונתינש תויוכז תפסות וא ןונכתה תדעו י"ע השענש דועיי יונישש עבוק ש"מהיב
.ןיעקרקמב הקסע םיווהמ םניא הינבהו ןונכתה קוח יפ לע תינכת יוניש

עקרקב דועיי יוניש ןיבל תרכחומ עקרקב דועייה יוניש תקסע ןיב דמעמה תאוושה , ימעטל"
הקסע הב תוארל ןיא ,ןונכתה תויושר ידי לע דועייה יוניש םצע .תספות הניא תיטרפ
תפסות עקרקה לעבמ שכורה ,רכוח לש ובצמ הנוש .ןיעקרקמ יוסימ קוח ןבומב ןיעקרקמב
ידי לע ןיעקרקמה לש דועייה יוניש וניא סמה עוריא ,תורחא םילימב .דחוימ םכסהב תויוכז
.תושדח שומיש תויוכז רכוחל הנקמה ןפואב הריכחה םכסה יוניש אלא , ןונכתה תויושר
".תימכסה הלועפמ אלא ינונכתה בצמה יונישמ עבונ וניא רכוחה תויוכזב יונישה

הניחבמש תורמל תיתוהמ תילכלכה השיגה ינפ לע תימכסה תילמרופה השיגה תא ףידעמ ש"מהיב
ןונכתה תודעו ידי לע וא להנימה םע םכסה חוכמ השענ דועיה יוניש םא לדבה ןיא תיתוהמ
.עקרקב קיזחמל תנתינש שומיש תויוכז לש תפסותב רבודמ םירקמה ינשב

תלועפ ןיבל להנימה םע םכסה חוכמ תישענש דועי יוניש תלועפ ןיב ש"מהיב לש וז הנחבה
תניחבמ התוחנ הדמעב רכוחה תא הביצמ השעמל ןונכתה תודעו ידי לע תישענש דועי יוניש
.עקרקה לש םילעב תמועל יוסימה יטביה

ךכבו שדח השיכר םוי רצויש השיכר סמב בייחמה סמ עוריאכ בשחיי רכוח י"ע דועי יוניש
.םיירוטסיהה םיתחפומה סמה ירועיש לש ןדבואל םרוג
הווהמ וניא ןונכתה תודעו י"ע תופסונ תויוכז תקנעה עקרק לעבב רבודמשכ תאז תמועל
םיתחפומה סמה ירועיש לע רמוש םגו השיכר סמב בייח וניא עקרקה לעב – סמ עוריא
.הריכמה תעב

?ןיעקרקמ תפלחה וא תויוכז תפסות הווהמ םאה – דועיי יוניש
ןיעקרקמה תא רוכחל ומעטמ ימל וא רכוחל ורשפא 611 ו 533 לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה
םיתחפומ םירועישו ץראה זכרמב 51%% רועישב ןוויה ימד םולשת תרומת שדחה םדועייב
.תימואל תופידע ירוזאב
הדועיי הנושש עקרק יבגל להנימה תוינידמ תא התניש לארשי יעקרקמ תצעומ לש 727 הטלחה
עקרקה ראש תאו שדחה הדועייב (ץראה זכרמב ) עקרקהמ 27% לבקל רכוחל רשפאמ להנימהו
.לארשי יעקרקמ להנימ חקול

יונישב םיוסמ קלח שי רכוחלש אוהו ההז תוטלחהה לכב ןורקיעה תילכלכ הניחבמש תורמל
.הנוש התיה סמה תויושר י"ע העבקנש יוסימה תטיש , להנימל תכייש הרתיהו דועייה

עקרקה תריכמ לש ןיפילח תלועפ ךכב ואר אל סמה תונוטלש , 611 ו 533 תוטלחה םושייב
תויוכז תפסות ךכב ואר אלא ,שדחה דועייב עקרקה תלבק דגנכ להנימל רכוחה י"ע תיאלקחה
.השיכר סמב קר ובייחו רכוחה קיזחמש עקרקב

תקסעב רבודמש תנעוטה תינוציק השיגב סמה תויושר תוטקונ 727 הטלחה םושייב תאז תמועל
ךכל םאתהבו הדועיי הנושש עקרקהמ 27% תלבק דגנכ תיאלקחה עקרקה לכ תרזחה לש ןיפילח
.השיכר סמו הריכמ סמ , חבש סמב םיבייחמ

הנשמ אלו , דועיי יונישש תונעוטה תועדה תא דרלגנא טפושה ןייצמ ןידה קספב בגא תרמאב
.להנימה םע ןיפילח תקסע השעמל הווהמ ,הטלחה וזיא יפל

,הרואכל .הנודנה הייגוסב םייקה ףסונ טביה הלעומ תורפסב יכ ,ןייצא םירבדה ילושב"
ףוחה ירדה תרבח :"ןיפילח תקסע" ןיעמ איה להנימל רכוחה ןיב דועייה יוניש תקסע
תכראהל היצפואה לעו 2004 תנשל דע תויאלקחה הריכחה תויוכז לע חותיפה הזוחב "הרתיו"
תא תוסמל ךירצ היה הרואכל יכ ,אצמנ .חותיפ תרטמל השדח הריכחל הרומתב תאזו ,הריכחה
רותיו ,תויאלקחה הריכחה תויוכז לע אלמ רותיו -דחאה :םידרפנ סמ יעוריא ינשכ הקסעה
אולמ תשיכר – ינשה סמה עוריא .להנימל רכוחהמ "ןיעקרקמב תוכז" תריכמכ הסוממה
.– 96 א מ"עב , םש , רואמ קודו ןייע .רכוחה י"ע היינבל הריכחה תויוכז
הטלחה יפל תואקסע תרגסמב ,הקיטקרפה יכ הארנו סמה תויושר ידי לע התלעוה אל וז הנעט
ןוידל הדמע אל וז הייגוסו רחאמ .סמ יעוריא ינשכ הקסעה תא תוארל אלש התיה ,533
".יהשלכ העד היבגל עיבהל הצור יניא ,ונינפב


שי ךא 727 הטלחה יוסימב םתשיג תא ססבל ידכ וז הרמאב תולתיהל וסני סמה תויושרו ןכתי
.דבלב בגא תרמאב רבודמש רוכזל


ןיעקרקמה יוסימ תכרעמב הנדש תירוביצה הדעוה תוצלמה תובקעב קוחה תעצב יכ ןייצל שי
דועיי יוניש לש תואקסעב יוסימה יטביהל תוסחייתה ןיא (ןיעקרקמ יוסימ קוחל 50 ןוקית)
.לארשי יעקרקמ להנימ תוטלחה יפ לע

תדעו" תובקעב ןיעקרקמ יוסימ קוח תעצהל תורעה" ןיינעב 20.12.01 םוימ ונרמאמב
יעקרקמ תצעומ תוטלחה יפ לע ןיעקרקמ יוסימל וניתורעה הבחרהב תואבומ "'ץיבוניבר
.לארשי

"ץיבוניבר תדעו" לע רמאמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל