תאמ ,"ץיבוניבר תדעו" תובקעב ןיעקרקמ יוסימ קוח תעצהל תורעה
20.12.2001 ,ו'גיפ המלש ;רלקמ זעוב ח"ור