הדיווח למס על הקצאת מגרשים במסגרת הרחבת קיבוץ או מושב
 

יולי 2015

 

הדיווח למס על הקצאת מגרשים במסגרת הרחבת קיבוץ או מושב

בועז מקלר רו"ח, שרון בכר עו"ד

 

מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1315  היא ההחלטה המעודכנת בשרשרת ארוכה של החלטות  בעניין הרחבות למגורים. בסעיף 4.8 להחלטה נקבע (כפי שנקבע מהחלטה מס' 1180 ואילך) -

 

"4.8 האגודה והמומלץ, יעבירו למינהל, כחלק ממסמכי הבקשה להקצאה את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח עליו לרשויות המס. המינהל יבדוק שאין בחוזה זה תנאים שונים מתנאי החלטה זו. המינהל לא יתיר לגבות במסגרת חוזה זה, סכומים מעבר לעלויות הפיתוח שאושרו על ידו, בהפחתת הסבסוד ויהיה רשאי במקרים אלה לשווק את המגרשים במכרז פומבי או להורות לאגודה לשנות את תנאי החוזה, לפי שיקול דעתו". (הדגשה שלי - ב.מ)

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2009, מיום 12/1/2009, שעניינה: "הרחבות במושבים וקיבוצים - החלטת מינהל מקרקעי ישראל 959", פרטה את עמדת רשות המיסים למיסוי ההרחבות.

 

על פי ההוראות אגודת הישוב החקלאי נדרשת לדווח לרשות מיסוי מקרקעין על "החזרת הקרקע שנגרעת ממשבצת הקבע של הישוב החקלאי למינהל מקרקעי ישראל".

 

כאשר "יום המכירה" הוא "יום אישור תכניות שינוי היעוד  של מגרשי ההרחבה מייעוד חקלאי למגורים", על מכירה זו תהא אגודת הישוב החקלאי פטורה ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק "מכירה ללא תמורה לרשויות המדינה"

 

המלצות מעשיות

 

מניסיוננו הרב בטיפול בדיווח בהיבטי המס של הקצאת מגרשים למומלצים בהרחבה באגודות של ישובים חקלאיים (קיבוצים ומושבים), אנו ממליצים להמשיך ולדווח בהתאם להסדר שהיה נהוג במשך שנים רבות עם רשות מיסוי מקרקעין.

 

האינטרס בדיווח הוא של המומלצים והאגודה יחדיו מאחר ובהעדר דיווח על ההמלצה, בעת מכירת המגרש (בית המגורים) על ידי המומלץ מגיעות דרישות מרשויות המס לאגודות ולמומלצים להגשת הבהרות ולדיווחים בדיעבד.

 

מאחר ואין התיישנות במיסוי מקרקעין (כאשר לא מוגשים הדיווחים כנדרש) הדרישות מגיעות לעיתים שנים רבות לאחר מועד ההמלצה.

 

הטיפול בדרישות אלו לאחר שנים רבות ממועד ההמלצה דורש משאבים רבים מהם ניתן להימנע בדיווח השוטף.

 

www.mekler.co.il לאתר של רו"ח בועז מקלר