רשות המיסים אישרה הארכת מועד ההקלות במס במגזר החקלאי
 

26 דצמבר 2012

רשות המיסים אישרה הארכת מועד ההקלות במס במגזר החקלאי

בועז מקלר רו"ח, שרון בכר עו"ד

 

במענה לפניית מר חיים בהומי מנכ"ל המנהלה להסדרים במגזר החקלאי למנהל רשות המיסים, בעניין הארכת מועד ההקלות במס במגזר החקלאי בעקבות התפזרות הכנסת, לאחר בדיקה משפטית שנעשתה, ניתנה תשובת רשות המיסים לפיה "אכן חל סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת על תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 ועל כן התקנות, על ההטבות במס שיש בהן, מוארכות אוטומטית עד 5 במאי, 2013".

 

סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע: "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

 

תקנות הקלות המס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים קובעות כללים למתן ההקלות במס כדלקמן:

 

תקנה 2

ממס על מחיקת חוב המתקבלת אצל החקלאי במסגרת ההסכם/הסדר;

 

 

תקנה 3

פטור ממס במכירת מקרקעין לכיסוי חובות במסגרת ההסכם/הסדר;

 

 

תקנה 3(א)

החל משנת 2007 לתקופה של 4 שנים עד תום שנת 2010 - פטור מלא ממס רווח הון בגין מימוש אחזקות בתאגידים במגזר החקלאי אשר תמורתם שימשה לכיסוי התחייבות במסגרת הסדרי הסיוע.

חיוב חלקי בשיעור 35% משיעור מס רווח ההון בשנת 2011 ו-70% בשנת 2012.

 

 

תקנה 4

פטור ממס על העברת מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם ללא תמורה או במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה במסגרת ההסכם/הסדר.

 

 

תקנה 5

התרה בניכוי של הטלות/חלף ערבות המוטלים מכוח ההסכם/הסדר על החקלאי.

 

לפירוט נוסף ראו חוזרנו 126/2012 "הארכת מועד ההקלות במס במגזר החקלאי בעקבות התפזרות הכנסת".